Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2006 m. vasario 9 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(pakeista 2008 m. birželio 12 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1)

Aktuali redakcija

VADOVĖLIŲ KALBOS REIKALAVIMAI

1. Šie reikalavimai taikomi vadovėliams, teikiamiems Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pagal komisijos 2006 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. N-1 (102) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 22-742; 2008, Nr. 42-1602) patvirtintą Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą.

2. Vadovėlio rankraštis Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (toliau – Kalbos komisija) teikiamas suredaguotas ir surinktas kompiuteriu, be korektūros klaidų, ranka rašytų pastabų ar taisymų. Puslapiai turi būti numeruoti.

3. Vadovėlio kalba turi būti aiški ir sklandi, taisyklinga rašybos, skyrybos, leksikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės, terminijos, kirčiavimo, stiliaus atžvilgiu.

4. Kitų kalbų asmenvardžiai teikiami pagal Kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“.

5. Kitų šalių vietovardžiai teikiami pagal Kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“.

6. Terminų teikimo reikalavimai:
6.1. Terminai turi būti suderinti su Kalbos komisijos teigiamai įvertintuose žodynuose teikiamais terminais. Pridedamas argumentuotas paaiškinimas dėl nesutampančių terminų.
6.2. Iš sinoniminių terminų pirmenybė teikiama lietuviškam.
6.3. Pasirinkti terminai turi būti vartojami nuosekliai visame vadovėlio tekste.

7. Kirčiavimo reikalavimai:
7.1. Kirčiuojami tekste ar pridedamame žodynėlyje su sąvokų apibrėžtimis teikiami terminai (visi sudėtinių terminų dėmenys, išskyrus tarnybinius žodžius).
7.2. Kirčiuojami Lietuvos vietovardžiai, valstybių ir jų sostinių pavadinimai (visi linksniai).
7.3. Pradinių klasių vadovėliai nekirčiuojami.

8. Cituojamo teksto reikalavimai:
8.1. Dideles cituojamo teksto klaidas būtina taisyti vadovėlio išnašose ar teksto paraštėse.
8.2. Sutrumpintas tekstas teikiamas taisyklingas, be kupiūros ženklų, su nuoroda „pagal“.
_______________________________

1 priedas

Vadovėlių rengėjams aktualiausi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai

1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“.
1996 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“.
1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“.
1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“.
1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“.
1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“.
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“.
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“.
2007 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“.
2007 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“.

PASTABA. Kalbos komisijos nutarimus patogiausia rasti www.vlkk.lt/Nutarimai.

Rekomenduojami norminamieji leidiniai, kiti šaltiniai

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. − Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. − Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002.
Gaivenytė-Butler J., Keinys St., Noreikaitė A. Lietuvių kalbos terminų žodynai: anotuota 1900–2005 m. bibliografijos rodyklė. − Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Gimtoji kalba ISBN 0868-5134.
Kalbos kultūra ISSN 0130-2795.
Kalbos patarimai:
1 knyga: Gramatinės formos ir jų vartojimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
2 knyga: Sintaksė: linksnių vartojimas (S 1). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
2 knyga: Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S 2). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
2 knyga: Sintaksė: įvairūs dalykai (S 3). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
4 knyga: Leksika: Skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
Kanceliarinės kalbos patarimai. − Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
Keinys St. Dabartinė lietuvių terminologija. − Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Klimavičius J. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija. − Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Kniūkšta P. Kalbos vartosena ir tvarkyba. − Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002.
Kvašytė R. Mokomasis terminologijos žodynėlis. − Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992.
Mikulėnienė D., Pakerys A., Stundžia B. Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas. − Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pasaulio vietovardžiai. Europa. − Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
Pasaulio vietovardžiai. Amerika. − Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.
Pikčilingis J. Lietuvių kalbos stilistika. T. 1–2. − Vilnius: Mokslas, 1971–1975.
Pupkis A. Kalbos kultūros studijos. − Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Šukys J. Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos. − Kaunas: Šviesa, 1998.
Tarptautinių žodžių žodynas. – Vilnius: Alma littera, 2003.
Terminologija ISSN 1392-267X.
Vietovardžių žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.

http://terminai.vlkk.lt
www.vlkk.lt/konsultacijos

2 priedas

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinti žodynai

Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / ats. redaktorius B. Martinkus. – Kaunas: Technologija, 2000.
Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas / R. Gatavutis, R. Gudauskas, O. Gurskinė, T. R. Jovaiša, R. Laužackas, J. Stravinskienė, V. Tūtlys, V. Valiukėnas. − Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.
Aiškinamasis medienos terminų žodynas / ats. red. B. Papreckis; 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas: Technologija, 1998.
Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos žodynas / moksl. red. P. Švenčianas. – Kaunas: Technologija, 2004.
Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas / sudarė R. Čiukas ir kt. – Kaunas: Technologija, 2001.
Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas / parengė V. Valiukėnas, R. Sabaliauskaitė, J. Gabijūnienė. – Vilnius: Lietuvos telekomas, 2004.
Anglų–lietuvių kalbų aiškinamasis architektūros žodynas / L. Kitkauskienė, N. Kitkauskas. – Vilnius: Technika, 2004.
Anglų–lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodynas / sudarė K. Baškys, V. Šulga. – Vilnius: Technika, 2002.
Aplinkos apsaugos terminų žodynas / sudarė V. Raškauskas, K. Jankevičius, P. Zajančkauskas. – Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2000.
Aprangos žodynas / J. Pričinauskas. – Vilnius: Apyaušris, 2002.
Artilerijos enciklopedinis žodynas / E. Kisinas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004.
Automatikos terminų žodynas / vyr. red. A. J. Poška. – Vilnius: Technika, 2004.
Botanikos vardų žodynas / sudarė R. Jankevičienė. – Vilnius: Botanikos institutas, 1998.
Chemijos terminų aiškinamasis žodynas / ats. red. Z. Mačionis; 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
Dailės žodynas / ats. red. J. Mulevičiūtė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1999.
Dendrologijos vardynas / D. Kisielienė, I. Grigienė, A. Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.
Elektrotechnikos terminų žodynas / moksl. red. A. Smilgevičius, S. Žebrauskas. – Kaunas: Technologija, 1999.
Enciklopedinis edukologijos žodynas / L. Jovaiša. − Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas / ats. red. V. Juodkazis. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2003.
Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova; 2-asis papildytas leidimas. – Vilnius: TEV, 2005; www.likit.lt
Fizikos terminų žodynas / V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Žalkauskas, P. J. Žilinskas. − Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
Iliustruotas architektūros istorijos žodynas anglų−lietuvių kalbomis / Cyril M. Harris. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
Inžinieriai, technikai ir technologai / parengė D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2005; www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius.
Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas / V. Valiukėnas, E. Makariūnienė, G. Morkūnas. – Vilnius: Litimo, 1999.
Kartografijos ir geodezijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius: Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 2000.
Krikščioniškosios ikonografijos žodynas / sudarė D. Ramonienė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1997.
Kultūrinių augalų ir piktžolių vardynas / sudarė A. Grigas, G. Grigienė, D. Kisielienė. – Vilnius: Mokslo aidai, 1998.
„Linux“ žodynėlis / red. V. Žalkauskas. – Kaunas: Smaltija, 2004.
Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas. – Kaunas: Varpas, 2001.
Mokyklinis istorijos ir mitologijos terminų žodynėlis: Senovės Graikija ir Roma / sudarė K. Ponielienė. – Kaunas: Šviesa, 2001.
Mokomasis anglų–lietuvių kalbų teisės terminų žodynas / V. Bitinaitė; 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Eugrimas, 2002.
Paukščių anatomijos terminai / L. Daugnora, R. Budrys, R. Trainienė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas / V. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
Politikos mokslų enciklopedinis žodynas / ats. redaktorius A. Jankauskas. − Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Radioelektronikos terminų žodynas / vyr. redaktorius V. Palenskis. – Vilnius: Litimo, 2000.
Socialinės apsaugos terminų žodynas / parengė S. Angele ir kt. – Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1999; http://sec.sec.lt/sec/zodynas.
Sporto terminų žodynas / t. 1., parengė S. Stonkus; 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002.
Statybos terminų žodynas / moksl. red. A. Kudzys. – Vilnius: Lietuvos mokslas, 2003.
Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas / V. Žalkauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
Trumpas anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbų augalų biologijos terminų žodynas / Parengė O. Rupainienė. – Vilnius: Nacionalinių tyrimų centras, 1998.
Vadovai ir vadybininkai / parengė D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2003; www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius.
Vakarų Palearktikos paukščių vardynas / S. Paltanavičius. – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2004.
Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai / parengė L. Daugnora ir kt. – Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademija, 1998.
Vokiečių–lietuvių kalbų medicinos terminų žodynas / sudarė G. Jonutienė. – Vilnius: Danielius, 2000.
Žinduolių pavadinimų žodynas / parengė P. Bluzma ir kt. – Vilnius: Ekologijos institutas, 2002.