Spausdinti

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2011 m. gruodžio 15 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-13
PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2018 m. birželio 28 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-10

PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2021 m. vasario 11 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-5

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS EKSPERTŲ VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) koordinuojamose programose numatytus ekspertavimo darbus atlieka Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai (toliau – ekspertai).
   2. Kiekvienų metų pirmą ketvirtį Kalbos komisija tvirtina einamųjų metų ekspertų sąrašą (prireikus jis tikslinamas ir einamaisiais metais). Į sąrašą įtraukiami visi Kalbos komisijos nariai (išskyrus pirmininką ir pavaduotoją) ir kviestiniai ekspertai – kompetentingi lituanistikos ir kitų sričių specialistai.
   3. Ekspertai, atlikdami Kalbos komisijos skirtas užduotis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu, Kalbos komisijos patvirtintais nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
   4. Ekspertų metinės veiklos ataskaitos teikiamos tvirtinti Kalbos komisijai kartu su metine Kalbos komisijos veiklos ataskaita.

II. EKSPERTŲ FUNKCIJOS

     5. Ekspertai:
   5.1. vertina lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo, kitus probleminius kalbos vartosenos klausimus ir teikia siūlymus Kalbos komisijai;
   5.2. dalyvauja rengiant Kalbos komisijos nutarimų projektus;
   5.3. Kalbos komisijos sekretoriato teikimu atlieka terminų žodynų ir terminų standartų, teisės aktų terminų straipsnių rinkinių ir kitų šaltinių terminų, lituanistikos leidinių, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių ir kt. darbų rankraščių, numatytų vertinti pagal kalbos programas, ekspertizę;
   5.4. atlieka Kalbos komisijai juridinių ir fizinių asmenų pateiktų vertinti probleminių kalbos vartosenos klausimų ekspertizę;
   5.5. Projektų pakomisės teikimu atlieka lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų paraiškų ir kalbos programų darbus vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizę.
   6. Kviestiniai ekspertai Kalbos komisijos pakomisių sprendimu gali būti kviečiami į pakomisių posėdžius konkretiems klausimams spręsti.

 

III. EKSPERTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATLYGINIMAS UŽ ATLIKTĄ DARBĄ

   7. Ekspertų darbą organizuoja Kalbos komisijos sekretoriatas.
   8. Ekspertams už atliktas ekspertizes ir dalyvavimą Kalbos komisijos pakomisių posėdžiuose atlyginama iš kalbos programų lėšų pagal darbo sutartis, remiantis Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintu valandiniu atlygiu.
   9. Ekspertų atlikto darbo apmokėjimo tvarkos aprašas tvirtinamas Kalbos komisijos pirmininko įsakymu.
   10. Ekspertams už parengtas terminų žodynų, lituanistikos leidinių, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo(si) dalykų vadovėlių ir kt. darbų rankraščių recenzijas mokamas autorinis atlyginimas. Ekspertai konkrečių darbų rankraščių recenzijoms parengti skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.
   11. Autorinių atlyginimų skaičiavimo tvarkos aprašas ir galimi didžiausi autorinio atlyginimo įkainiai tvirtinami Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.
   12. Ekspertai privalo pasirašyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos eksperto pasižadėjimą dėl nešališkumo ir konfidencialumo. Pasižadėjimas pasirašomas sudarant darbo arba autorinę sutartį.