Spausdinti

 Lietuvių kultūrai reikšmingų publikuotinų raštijos paminklų sąrašas (toliau – sąrašas) parengtas įgyvendinant 2004 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 240 patvirtinto Valstybinės kalbos politikos 2004–2008 metų gairių įgyvendinimo priemonių plano (Žin., 2004, Nr. 35-1140) 12.1 priemonę „Įvertinti lietuvių kultūros funkcionavimui ir plėtrai reikšmingus raštijos ir literatūros paveldo išteklius, nustatyti jų išsaugojimo, tyrimo ir sklaidos prioritetus“.

   Rengiant sąrašą vadovautasi raštijos paminklų mokslinės ir visuomeninės svarbos kriterijais. Sąraše pateikiami iki šiol nepublikuoti reikšmingi XIVXIX a. kūriniai šalies visuomenei turėtų atverti tuos senosios kultūros kontekstus, kuriuose gimė ankstyvieji lietuvių raštijos paminklai, brendo ir formavosi lietuvių raštija plačiąja prasme. Į sąrašą įtraukti ir svarbesni XIVXIX a. Lietuvos kitakalbės raštijos paminklai, nes valstybėje kalbai teikiamas tarpininkės, padedančios rasti santarvę piliečiams, vartojantiems skirtingas kalbas ir išpažįstantiems įvairius tikėjimus, vaidmuo.

Sandara
   Sąraše raštijos paminklai teikiami abėcėlės tvarka, trumpai aprašomas galimas jų publikavimo būdas: mokslinis leidimas, kurį gali sudaryti faksimilė, diplomatinis perrašas, kanoninis tekstas, vertimas, moksliniai komentarai, žodžių indeksas ir kt., arba mokslo populiarinamasis leidimas.

Parama
   Svarbiausių senosios raštijos paminklų mokslinį rengimą ir leidybą Valstybinė lietuvių kalbos komisija numato remti pagal 2004 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1177 patvirtintos Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos 3.3 punktą: „Rengti spaudai senuosius raštijos paminklus, kalbos ir kultūros paveldo veikalus ir kitas publikacijas.“ Galimi ir kiti šių paminklų rengimo ir leidybos finansavimo šaltiniai.

Darbo grupė
   Sąrašą parengė Kalbos komisijos sudaryta darbo grupė: doc. dr. Sigitas Narbutas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Ona Aleknavičienė (Lietuvių kalbos institutas), dr. Birutė Kabašinskaitė (Vilniaus universitetas), Vilija Ragaišienė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija). Sąrašas sudarytas išanalizavus lietuvių raštijos ir literatūros paveldo išteklius ir apibendrinus mokslo ir studijų institucijų pateiktus siūlymus.

 

   2007 m. liepos 3 d. Kalbos komisija patvirtino rekomendaciją Nr. R-2 „Dėl Lietuvių kultūrai reikšmingų senųjų tekstų publikavimo bendrųjų reikalavimų“ (Inf. pranešimai, 2007, Nr. 57). Šie reikalavimai pirmiausia taikomi senųjų tekstų leidimams, rengiamiems pagal Kalbos komisijos patvirtintą Lietuvių kultūrai reikšmingų publikuotinų raštijos paminklų sąrašą. Tikimasi, rekomendacija pravers ir kitas senųjų raštų publikacijas rengiantiems mokslininkams ir leidykloms.

  

   Žr. svetainę „Senieji raštai“ (kuria Lietuvių kalbos institutas, remia ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija). 2009 m. duomenų bazėje internete jau buvo skelbiami 35 šaltiniai, pvz.: Jono Bretkūno „Giesmės Duchaunos“, Mikalojaus Daukšos  „Postilė“, Jono Rėzos „Psalteras Dovydo“ ir kt.

 Paskutinis pildymas 2009 m. balandį.
 

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.