Spausdinti


Lietuvių kalbos žodynas. T. 20
Vyr. red. Vytautas Vitkauskas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002.

XX tomu baigiamas leisti visas Lietuvių kalbos žodynas. Pabaigoje pridėtas Post scriptum: bendrais bruožais peržvelgta žodyno medžiagos rinkimo, jo teksto rašymo ir redagavimo istorija. Kartu pateikiamas žodžių geriausių rinkėjų abėcėlinis sąrašas, žodyno tekstą rašiusių ir redagavusių Lietuvių kalbos instituto darbuotojų sąrašai.
(VLKK parėmė XVIII–XX tomų leidybą.)
Žr. http://www.lkz.lt

 

 

 Antanas Lyberis
Sinonimų žodynas.
2-asis patais. leid. – Vilnius: lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002.

Tai 1980 metais išleisto A. Lyberio „Sinonimų žodyno“ antrasis leidimas. Taisytas kirčiavimas, pašalinti kai kurie netikslumai, skaitytojų nurodyti trūkumai.
Žodyną sudaro apie 5200 sinoniminių žodžių grupių (eilių), apimančių per 27 000 žodžių bei frazeologizmų, daugiausia surinktų iš Lietuvių kalbos žodyno kartotekos.

 

 

 Vietovardžių žodynas
Parengė Aldonas Pupkis, Marytė Razmukaitė, Rita Miliūnaitė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.

Žodyną sudaro apie 12 000 vietovardžių: gyvenamųjų vietų vardų (Lietuvos Respublikos, lietuvių etninių žemių, lietuvių tremties vietų, istorinių baltų žemių ir Lietuvos etnografinių sričių, taip pat oficialiųjų (rusiškųjų) Karaliaučiaus krašto vietų vardų, reikalingų tarpvalstybiniam bendravimui, su nuorodomis į lietuviškus vardus), Lietuvos ir lietuvių etninių žemių vandenvardžių, miškų, pelkių ir durpynų, salų ir kyšulių, kapinynų ir pilkapynų, orografinių vardų (aukštumų ir žemumų, pakilumų ir dubumų, kalnų ir piliakalnių ir kt. žemės paviršiaus elementų vardų). Kaip priedas prie žodyno pridedami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtinti valstybių ir valstybių sostinių vardai.

 

 

 Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos
Sudarė Marija Razmukaitė, Aistė Pangonytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.

Knygoje pateikiami istoriškai atsiradę tradiciniai vietovardžiai ir lietuviškos etninių vietovardžių formos. Tai tokie vietovardžiai, kurių fonetinė išraiška ir tarimas nesutampa su oficialiąja vietovardžio forma. Juos būtina išsaugoti ne vien kaip istorinį atminimą, bet ir kaip dalį kultūros paveldo, į kurį įpinti ir mūsų kultūros veikėjų vardai. Antai lietuviški Karaliaučiaus krašto (dab. Kaliningrado srities) vietovardžiai mus sieja su Martynu Mažvydu, Kristijonu Donelaičiu, Liudviku Rėza, Vydūnu ir kitais lietuvių šviesuoliais.

 

 

 Frazeologijos žodynas
Redaktorių kolegija: Jonas Paulauskas ir kt. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2001.

Tai gana išsamus lietuvių kalbos frazeologijos žodynas. Jame pateikti frazeologizmai iš gyvosios liaudies kalbos, senųjų raštijos paminklų, grožinės literatūros kūrinių ir periodikos. Šis žodynas skiriamas ne tik frazeologizmų tyrinėtojams, bet ir visiems, kurie nori vaizdingai ką pasakyti

 

 

 Lietuvių-norvegų kalbų žodynas
Parengė Evalda Jakaitienė, Terje Mathiassen. - Vilnius: Baltos lankos, 2001.

 

 

 Biblijos vardų žodynas
Sudarė Petras Kimbrys. – Vilnius: Aidai, 2000.

Žodynas apima Šventojo Rašto tikrinius (dvasinių būtybių, dangaus šviesulių, asmenų, vietovių ir tautų) vardus, taip pat matus, piniginius vienetus tokia forma, kokia jie yra lietuviškajame Biblijos ekumeniniame leidinyje. Leidėjai tikisi, kad Biblijos vardų žodynas taps parankine knyga Šventojo Rašto mylėtojams, teologams, redaktoriams. Išsamus Biblijos vardynas parengtas Lietuvos Biblijos draugijos rūpesčiu, redaguojant jau minėtą ekumeninį Šventojo Rašto leidimą. Biblijos draugijai sutikus, kaip priedas šioje knygoje perspausdintos matavimo vienetų lentelės, parengtos tam pačiam Šventojo Rašto leidiniui.

 

 

 Nijolė Sližienė
Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas. T. 2 (1)
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Žodyne parodoma, kaip veiksmažodžiai vartojami kalboje, su kokiais žodžiais, kokiomis jų formomis bei konstrukcijomis eina, kokia tų žodžių reikšmė ir kokias semantines funkcijas atlieka sakinyje. Veiksmažodžių junglumas aprašomas remiantis jų valentinėmis savybėmis. Žodyne pateikti tie veiksmažodžiai, kurių vartosena įvairesnė ir sudėtingesnė, taip pat atsižvelgta į vartosenos svyravimus bei daromas klaidas. Šis žodynas turėtų būti naudingas tiek kalbos praktikai, tiek mokslui.
(VLKK parėmė visų trijų žodyno tomų rengimą ir leidybą.)

 

 

 Laima Grumadienė, Vida Žilinskienė
Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas: (abėcėlės tvarka)
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas ir Informatikos institutas, 1998.

Dažninis dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodynas: (mažėjančio dažnio tvarka)
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas ir Informatikos institutas, 1997.

 

   Chackelis Lemchenas, Jonas Macaitis
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.
   Valdas Petrauskas
Ispanų-lietuvių kalbų žodynas
Diccionario espa?ol-lituano
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
   Kazimieras Kuzavinis
Lotynų-lietuvių kalbų žodynas
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
   Vytautas Mažiulis
Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. 3
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.