Spausdinti

  

Gimtoji kalba
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas.

„Gimtosios kalbos“ žurnalas skiriamas redaktoriams, kalbos tvarkytojams, dėstytojams ir mokytojams, žurnalistams, tarnautojams, verslininkams. Jame skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai, spausdinamos įvairių leidinių kalbos recenzijos, atsakoma į skaitytojų klausimus, pasakojama apie Lietuvos ir užsienio lingvistinį gyvenimą.
Išeina kas mėnesį. Prenumeruojamas visuose Lietuvos paštuose ir internetu.
„Gimtoji kalba“ įkurta 1933 m. Ėjo Lietuvoje 1933–1941 m., Jungtinėse Amerikos Valstijose 1958–1968 m. Atnaujinta 1990 m. kaip Lietuvių kalbos draugijos žurnalas. Iki 2000 m. rugsėjo žurnalą leido SP UAB „Gimtoji kalba“. Nuo 2000 m. 10 numerio „Gimtąją kalbą“ leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas (vyriausioji redaktorė Rita Urnėžiūtė, mokslinė redaktorė Inga Mataitytė; žr. http://www.meli.lt/lt.php/knygos/gimtoji-kalba/).
Tęstines „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcijos programas VLKK remia nuo 2000 m. Nr. 10.

 

Vilmantas Vilkončius
Vertimas į lietuvių kalbą: trafaretų antplūdis
Knygelėje nurodyti naujausi mūsų vertimų kalbos ir stiliaus polinkiai, nustatyti remiantis gausiais empiriniais duomenimis, nagrinėjami dalykai turi didelę praktinę vertę visiems vertėjams, vertimo mokytojams, taip pat kitiems - šiandieniams kalbos praktikams.

 

 

Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas
Sudarė Rita Miliūnaitė. Vyr. redaktorius Aldonas Pupkis. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

Šioje sintaksei skirtoje knygelėje pateikiamos įvairios bendrinės lietuvių kalbos linksnių vartojimo rekomendacijos, skirtingais vertinimo laipsniais parodomas vertinamųjų kalbos reiškinių santykis su bendrinės kalbos normomis, bandoma atskleisti norminės vartosenos polinkius. Teksto autoriai Vitas Labutis, Aldonas Pupkis ir Jonas Šukys.
1-oji knyga "Gramatinės formos ir jų vartojimas" išleista 2002 m.

 

 

Lina Murinienė
Kalbos kultūros pratybų užduotys ir tekstai
Vilnius: Presvika, 2003.

Ši pagalbinė mokomoji priemonė skirta aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų, ypač humanitarinių specialybių, studentams. Pateikta kuo daugiau dabartinės vartosenos sakinių: dauguma jų perrašyta iš didžiųjų Lietuvos dienraščių ir žurnalų, internetu platinamos informacijos, reklamos ir pan. Kai kurių pratimų pagrindu tapo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklapyje skelbiama kalbos konsultacijų medžiaga.

 

 

Kanceliarinės kalbos patarimai
Lietuvių kalbos institutas [parengė Pranas Kniūkšta]. - 5-asis patais. leid. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.

Tai naujas, papildytas ir pataisytas, prie dabartinės kalbos poreikių priderintas leidimas: įtraukta naujų teisės, administracinės kalbos ir raštvedybos sąvokų bei terminų, praleisti pasenę dalykai. Atsižvelgiant į naujas kalbininkų rekomendacijas, patikslinti kai kurių reiškinių vertinimai, jų vartojimo ir nevartojimo rekomendacijos.
KKP taip sudaryti, kad skaitytojas ne tik rastų reikiamus faktus, bet ir suprastų juos.
Pirmiausia keliama, kas tinkama ir vartotina, o nevartotini dalykai ir atvejai paprastai minimi po teiktinųjų variantų. Stengiamasi ne klaidas vardyti, o patarti, kas kanceliarinei kalbai tinka, kas negerai, ko nereikėtų be reikalo keisti.
(VLKK parėmė ir ankstesnius patarimų leidimus.).

 

Vitas Labutis. Bibliografijos rodyklė
Rodyklę sudarė Elvyra Vidžiūnaitė, spec. redaktorė Regina Koženiauskienė. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002.

 

Vytautas Juozapas Mažiulis. Bibliografijos rodyklė
Rodyklę sudarė S. Peciulkienė, spec. redaktorius Bonifacas Stundžia. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002.

 

Bendrosios kalbos kultūros ugdymo rekomendacijos (aukštosioms mokykloms)
Parengė Zita Alaunienė. - Vilnius: Baltos lankos, 2001.

 

Kalbos patarimų informacinio biuletenio Kalbos reiškinių rodyklė
Rodyklę tvarkė Dalia Blažinskaitė, Janina Vileikienė; redagavo Rita Miliūnaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.

Išleidus dešimt „Kalbos patarimų informacinio biuletenio“ sąsiuvinių, kurie apima 1995–1999 m. išplėstinius bibliografinius spaudoje skelbtų kalbos rekomendacijų duomenis, sudaryta bendra abėcėlinė visų sąsiuvinių kalbos reiškinių rodyklė.
(Iš VLKK vykdomos programos lėšų išleista 10 informacinių biuletenių, paremti rodyklės rengimo darbai. Lietuvių kalbos institutas toliau rengia ir leidžia šiuos biuletenius.)

 

Jonas Šukys
Kalbos patarimai pradinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams
Vilnius: Gimtasis žodis, 2001.

Knygoje pateikiami dažnesnių kalbos klaidų taisymai, sunkiau rašomų žodžių sąrašas, pradinėse klasėse dažniau vartojamų žodžių sąrašas, sukirčiuotas ne tik vardininkas, bet ir vadinamieji pavojingi linksniai. Pravartūs ir dažniau minimų pasaulio valstybių, miestų, kitų objektų pavadinimų, dažnesnių Lietuvos vietovardžių, asmenų vardų sukirčiuoti sąrašai. Knyga pirmiausia skirta pradinių klasių mokytojams, bet gali tikti ir kitiems pedagogams, taip pat lituanistams, mokinių tėvams.

 

 

Elena Molytė
Kalbos praktikos patarimai medikams: mokomoji knyga
Kaunas: Naujasis lankas, 2001.

Knygoje pateikiamas medikų būdingesnių kalbos klaidų taisymų žodynas, medikų sunkiau kirčiuojamų žodžių kirčiuotas žodynėlis, gausu įvairių kalbos lygmenų pratimų. Skiriama studentams medikams, gydytojams ir pagalbiniam personalui.

 

Kalbos ugdymo pratimai
Parengė Gražina Navalinskienė. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2000.

 

Lietuvių kalbotyra, 1986-1990: literatūros rodyklė
Sudarė Jolanta Pakalniškytė. - Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2000.

 

Lietuvių kalbos enciklopedija
Parengė Kazys Morkūnas; redagavo Vytautas Ambrazas ir kt. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999.

Knyga apie lietuvių kalbos sandarą, istoriją, tarmes, žymesnius tyrinėtojus. Leidinyje apibūdinama lietuvių kalbotyroje taikomi metodai, pagrindinės sąvokos, lietuvių kalbos vidinė sandara. Nemažai vietos skiriama lietuvių raštijos kūrėjams, Lietuvos ir užsienio kalbininkams, nusipelniusiems lietuvių kalbos mokslui. Enciklopedijoje publikuojamos nuotraukos, leidinių iliustracijos, tarmių kartografinės schemos.

 

 

Leonora Domininka Barzdžiukienė
Būsimasis inžinierius ir humanitarinė kultūra
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999.

 

Vida Plentaitė
Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I-IV klasei
Kaunas: Šviesa, 1999.

 

Regina Petkevičienė
Lietuvių kalbos fonetikos pratimai
Vilnius: Šiaulių universitetas, 1998.

 

Vidas Kavaliauskas
Vardažodžių kirčiavimo mokymo lentelės
Vilnius: Leidybos centras, 1998.

 

Asta Kunevičienė, Laima Pečkuvienė, Vida Žilinskienė
Kalbos kultūros pratimai: mokomasis leidinys
Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 1998.

 

Kalbos kultūros patarimai
Sudarė Rymantė Venckevičiūtė. - Vilnius: Leidybos centras, 1998.

 

Zita Šimėnaitė
Lietuvių kalbos frazeologija: 1956-1997 literatūros rodyklė
Redaktorius Jonas Paulauskas. - Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1998.

 

Lietuvių kalbos komisijos nutarimai: 1977–1998
Sudarė Regina Dobelienė. – 3-iasis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Leidinyje spausdinami Lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos mokslų akademijos ir jos darbą tęsiančios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo (dabar – Valstybinė lietuvių kalbos komisija) nutarimai, priimti iki 1998 metų.

 

 

Lietuvių kalbos žinynas
Sudarė Pranas Kniūkšta. – Vilnius: Šviesa, 1998.

Žinyne glaustai pateikiami svarbiausi mokykloje einami lietuvių kalbos dalykai – bendroji kalbos apžvalga, fonetika, morfologija, sintaksė, rašyba, skyryba, kirčiavimas, būdingosios kalbos klaidos, reikalų raštai, kalbos etiketas. Tai parankinė knyga aukštesniųjų klasių mokiniams, kurie neabejingi kalbos kultūrai.

 

Zita Nauckūnaitė
Iškalbos mokymas
Kaunas: Šviesa, 1998.

Leidinyje pateikiami iškalbos meno teorijos pagrindai, praktiniai nurodymai ir užduočių pavyzdžiai. Skiriama humanitarinio profilio aukštesniųjų klasių mokiniams, filologinių specialybių studentams, kurie rengiasi mokyti retorikos gimnazijose ir vidurinėse mokyklose, ir visiems besidomintiems iškalbos menu.

 

 

Jonas Šukys
Kalbos patarimai istorijos mokytojams
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Knygelės paskirtis – pateikti istorikų kalbai būdingesnius klaidingai pavartojamus žodžius, kai kurias jų formas bei žodžių junginius iš leksikos, morfologijos ir sintaksės. Knygelėje išdėstyti svarbiausi kirčiavimo dalykai, gausu istorikams aktualių žodžių kirčiavimo lentelių, taip pat įvairių kalbos lygmenų pratimų kalbiniams įgūdžiams stiprinti.

Jonas Šukys
Kalbos patarimai matematikos mokytojams
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas, 1998.

Knygelėje pateikti matematikų kalbai būdingesni klaidingai pavartojami žodžiai, kai kurios jų formos bei žodžių junginiai ir jų taisymai. Joje išdėstyti svarbiausi kirčiavimo dalykai, pateikta matematikams aktualių terminų ir žodžių kirčiavimo lentelė, gausu įvairių kalbos lygmenų pratimų.

 

Dabartinė lietuvių kalbos gramatika
Red. Vytautas Ambrazas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

Šioje gramatikoje siekiama nuosekliai aprašyti dabartinės lietuvių kalbos vidinę sandarą ir kartu apibrėžti svarbiausias žodžių, jų formų ir sakinių sudarymo bei vartojimo normas. Tai ne vadovėlis, o veikiau gramatikos žinynas, apimantis fonologiją, morfologiją (kartu su žodžių daryba) ir sintaksę.

 

Lietuvos Respublikos valstybinė kalba: teisės aktų rinkinys
Sudarė Danguolė Mikulėnienė, Jūratė Palionytė. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

 

Audronė Bitinienė
Funkciniai stiliai: sakinio ilgis ir struktūra
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 1997.

 

Zita Alaunienė, Vera Mauricaitė
Skiemeninio kirčiavimo treniruoklio žodynėlis ir pratimai
Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1997.

 

Zita Alaunienė
Kalbos kultūros pratybos: tekstai, užduotys, pratimai lituanistikos fakulteto studentams
2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1996.

 

Jonas Šukys
Kalbos kultūros pratybos: tekstai, užduotys, pratimai užsienio kalbų specialybių studentams
Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 1996.