Spausdinti

 

Vilma Zubaitienė, Gintarė Judžentytė
Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės
Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

Teminiame straipsnių rinkinyje „Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės“ publikuojama 16 Lietuvos (Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto) ir užsienio (Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos) mokslininkų straipsnių. Visus straipsnius vienija diachroninės leksikologijos ir semantikos, atskleidžiančios leksinių vienetų ir tekstų reikšmes, tematika.

 

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5
Sudarė Rima Bakšienė, Nadiežda Morozova. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018.

Naujausias tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5“ tęsia ankstesnių to paties pavadinimo straipsnių rinkinių tradiciją – jame įvairiais aspektais ir metodais analizuojami baltų ir baltų-slavų kalbų vidiniai procesai bei išoriniai kontaktai. Rinkinį sudaro du skyriai. Pirmajame skyriuje „Naujausi tarmių tyrimai“ pateikiami lietuvių tarmių problematikai skirti straipsniai. Juose aptariamos skirtingų Lietuvos regionų kalbinio / tarminio variantiškumo, lietuvių kalbos vartojimo už Lietuvos ribų problemos, įvairūs lietuvių tarmių fonetikos, morfologijos, leksikos ir kt. aspektai. Labiausiai jame koncentruojamasi į naujausius tarmių tyrimus, atliktus geolingvistikos ir perceptyviosios dialektologijos metodų pagrindu. Antrąjį skyrių „Istorinės ir teorinės įžvalgos“ sudaro straipsniai, kuriuose pristatomas platus lietuvių, latvių, rusų, ukrainiečių ir kt. kalbų tyrimų laukas: baltų kilmės leksikos paplitimas Rusijos tarmėse, rusų tarmių tyrimų Lietuvoje istorija, kalbinio mandagumo stereotipai, kalbos standartizacijos problemos ir kt. Leidinyje pateikiami naujausi baltų ir slavų kalbų kontaktų, prūsistikos, baltų kalbų etimologijos, onomastikos, dialektologijos, geolingvistikos, bendrinės kalbos tyrimai.

 

Stasys Keinys
Dabartinė lietuvių terminologija
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.

Ši knyga yra teminis per keturis dešimtmečius (1966–2005 m.) autoriaus paskelbtų terminologijos baro mokslo darbų rinkinys. Į tris dalis suskirstytuose skelbiniuose nagrinėjami ir svarstomi dabartinės, t. y. antros XX a. pusės ir XXI a. pradžios, lietuvių terminologijos dalykai. Pirmoje dalyje pateikti didesni darbai ir straipsniai iš vienažodžių terminų darybos. Į antrą dalį sudėti straipsniai, kuriose gvildenami terminologijos istorijos, terminologijos darbo, dalykinės kalbos ir kiti bendresnio pobūdžio dalykai. Trečios dalies straipsniuose bei straipsneliuose aptariamos atskirų vartojamų ar diegiamų terminų arba jų grupių tikimas bendrinei kalbai ir pateikiama pasiūlymų.

 


Jonas Klimavičius
Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.

Knyga parengta mokslo straipsnių (autoriaus paredaguoti ir papildyti) pagrindu. Pirmoje dalyje aptariamos bendrinės kalbos leksikos sampratos, nuomonės ir vartojimo problemos (vertinami žodžiai geradėjas, piktadėjas, niekadėjas; auka, apiera, atnaša; lemti, sąlygoti, apspręsti ir kt.). Antrojoje – terminologijos klausimams skirti straipsniai (apie siūlą, giją, verpalą; verpti, sukti, mesti, austi; plikšalą; organizmo konstitucijos tipų pavadinimus; vienetų sistemas ir kt.).

 

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.

Šio straipsnių rinkinio pamatą sudaro pranešimai, skaityti 2003 m. gegužės 21–23 d. Lietuvių kalbos institute vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Kazimiero Jauniaus (1848–1908) 155-osioms gimimo ir 95-osioms mirties metinėms paminėti. Knygos pradžioje aptariami Kazimiero Jauniaus darbai. Antrojoje dalyje spausdinamuose straipsniuose nagrinėjamos aktualios onomastikos, morfologijos, žodžių darybos, leksikos bei raštijos istorijos problemos. Trečioji dalis skirta sinchroniniams lietuvių tarmių bei bendrinės kalbos tyrinėjimams. Tikimasi, kad šis straipsnių rinkinys ilgainiui taps tęstiniu leidiniu, kuriame bus nagrinėjamos aktualios lietuvių ir kitų baltų kalbų istorijos ir dialektologijos problemos.

 

Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba
Sudarė Jurgita Girčienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.

Mokslo straipsnių rinkinyje aptariama skolinių norminimo teorija ir praktika: žvelgiama, kaip skoliniai norminami kitose kalbose, pristatomi teoriniai svetimžodžių norminimo pagrindai, svarstomi jų pateikimo ir vertinimo norminamuosiuose leidiniuose kriterijai, skolinių vertės motyvacija. Nemažai dėmesio skiriama naujiesiems skoliniams: pateikiama įvairių nuomonių dėl jų norminimo, aptariami skolinių ir jų atitikmenų konkurencijos polinkiai. Keletas straipsnių skiriama aptarti skoliniams, vartojamiems teisės aktuose, teismų oratorių kalbose, teorinėje muzikos literatūroje, dalykiniuose tekstuose. Šio straipsnių rinkinio rengėjai tikisi, kad vienoje vietoje surinkti skolinių problematiką atskleidžiantys darbai bus naudingi visiems, susiduriantiems su šiuo reiškiniu, – ir kalbos teoretikams, ir praktikams.

 

Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004.

Leidinyje pateikti Vilniaus pedagoginiame universitete 2004 m. gegužės mėnesį vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos darbai, aktualūs baltų ir slavų kalbų bei jų tarmių garsinės struktūros eksperimentiniams ir teoriniams tyrimams. Vienas kitas straipsnis yra sociolingvistinio ir taikomojo pobūdžio. Kad skaitytojui būtų patogiau, straipsniai sugrupuoti pagal tiriamąją problematiką. Pirmą skyrių sudaro eksperimentiniai fonetikos ir prozodijos tyrimai, antras skirtas fonologijos problemoms, trečias – akcentologijai, ketvirtas – praktinei fonetikai ir akcentologijai.

 

Leksikografijos ir leksikologijos problemos
Sudarė Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Leidinys „Leksikografijos ir leksikologijos problemos“ – tai mokslinis kalbotyros rinkinys, nagrinėjantis įvairias leksikografijos problemas. Čia sprendžiami ir teoriniai klausimai, yra gausiais praktiniais duomenimis paremtų straipsnių, dauguma straipsnių nagrinėjamos atskiros praktinės problemos, susijusios su tarmių duomenimis, su leksikografiniais leidiniais ir žymiais žodynininkais, su žodžių istorija ir vartosena ir kt. Knygoje spausdinami straipsniai lietuvių ir latvių kalbomis.

 

Pranas Skardžius
Rinktiniai raštai
Parengė Albertas Rosinas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Pirmajame tome spausdinamas svarbiausias ir didžiausias P. Skardžiaus veikalas „Lietuvių kalbos žodžių daryba“, buvęs išleistas 1943 m. Knyga bus naudinga mokslininkams, studentams, mokytojams ir visiems, kas domisi lietuvių kalbos mokslu ir praktika.

P. Skardžiaus „Rinktinių raštų“ rinkinį sudaro penki tomai: 1 t. „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1996), 2 t. „Bendrinės kalbos dalykai“ (1997), 3 t. „Kalbos kultūra“ (1998), 4 t. „Moksliniai straipsniai ir studijos“ (1998), 5 t. „Akcentologija“ (1999).

 

Aleksas Girdenis
Kalbotyros darbai. T. 3
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.

Trečiajame A. Girdenio „Kalbotyros darbų“ tome spausdinami straipsniai, studijos, trumpos pastabos fonologijos, dialektologijos, teorinės gramatikos, kalbos istorijos, bendrinės kalbos teorijos, K. Donelaičio eilėdaros klausimais, paskelbti 1988–2000 m., taip pat kelios žymesnių to meto kalbos mokslo leidinių recenzijos.
Leidinys skiriamas įvairių kalbotyros sričių mokslininkams, studentams, doktorantams – apskritai visiems, kas domisi kalbotyros teorija, lietuvių kalbos raida, jos tarmėmis ir ugdymu. K. Donelaičio eilėdaros tyrimai reikšmingi ir literatūros tyrėjams.
I tome (2000) spausdinami 1962–1974 m. paskelbti straipsniai, studijos ir trumpos pastabos fonologijos, dialektologijos, kalbos istorijos, bendrinės kalbos klausimais. Pirmą kartą spausdinami disertacijos „Mažeikių tarmės fonologinė sistema“ prozodijos ir vokalizmo skyriai. II tome (2000) spausdinamos 1975–1987 metų publikacijos, daugumas jų pateikiama su santraukomis anglų ir rusų kalbomis.

 

Pranas Kniūkšta
Kalbos vartosena ir tvarkyba
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.

Ši knyga – monografijai artimas straipsnių rinkinys, kuriame visapusiškai nagrinėjama kalbos vartosena ir tvarkyba. Rašoma apie dabartinę kalbos būklę, bendrinės kalbos normas ir norminimą, kalbos ir visuomenės santykius. Aptariami bendrieji (teoriniai) kalbos tvarkybos dalykai, atskiros jos vartojimo sritys ir konkretūs vartosenos reiškiniai.

 

Jonas Kazlauskas
Rinktiniai raštai. T. 1, 2
Sudarė ir parengė spaudai Albertas Rosinas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.

2-ajame tome skelbiami įvairiuose leidiniuose spausdinti indoeuropeistikai, baltistikai ir lituanistikai svarbūs Jono Kazlausko moksliniai straipsniai, knygų recenzijos, kalbos kultūros dalykai ir kt.
1-ajame tome pateikiamas stambiausio ir reikšmingiausio šio mokslininko veikalo fotografuotinis tekstas.

 

Kazys Ulvydas
Lietuvių kalbos prieveiksmiai
Sudarė Elena Valiulytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.

Knygoje pateikiami publikuoti Kazio Ulvydo darbai iš lietuvių kalbos prieveiksmio.

 

 

Jonas Kruopas
Rinktiniai raštai / Jonas Kruopas
Sudarė Stasys Keinys, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Per keturis kūrybinės veiklos dešimtmečius Jonas Kruopas įvairiuose mokslo leidiniuose ir periodinėje spaudoje paskelbė plačių, labai kruopščiai parengtų kalbotyros darbų ir daug mažesnių straipsnių, knygų recenzijų bei apžvalgų, konferencijose skaitytų pranešimų. "Rinktiniuose raštuose" surinkti minimi Jono Kruopo veikalai - tai lietuvių kalbotyros palikimas.
Ši knyga parodo ne tik svarbiausių J. Kruopo darbų visumą, tų darbų autoriaus pažiūras į svarstomus dalykus, bet ir padeda pažinti viso lietuvių kalbos mokslo bei atskirų jo sričių, taip pat bendrinės kalbos ugdymo kelių dešimčių istoriją, sąlygas, kuriomis tuos darbus teko dirbti.