Spausdinti

 Pranas Skardžius
Rinktiniai raštai
Parengė Albertas Rosinas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

Pirmajame tome spausdinamas svarbiausias ir didžiausias P. Skardžiaus veikalas „Lietuvių kalbos žodžių daryba“, buvęs išleistas 1943 m. Knyga bus naudinga mokslininkams, studentams, mokytojams ir visiems, kas domisi lietuvių kalbos mokslu ir praktika.

P. Skardžiaus „Rinktinių raštų“ rinkinį sudaro penki tomai: 1 t. „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1996), 2 t. „Bendrinės kalbos dalykai“ (1997), 3 t. „Kalbos kultūra“ (1998), 4 t. „Moksliniai straipsniai ir studijos“ (1998), 5 t. „Akcentologija“ (1999).

 

Aleksas Girdenis
Kalbotyros darbai. T. 3
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.

Trečiajame A. Girdenio „Kalbotyros darbų“ tome spausdinami straipsniai, studijos, trumpos pastabos fonologijos, dialektologijos, teorinės gramatikos, kalbos istorijos, bendrinės kalbos teorijos, K. Donelaičio eilėdaros klausimais, paskelbti 1988–2000 m., taip pat kelios žymesnių to meto kalbos mokslo leidinių recenzijos.
Leidinys skiriamas įvairių kalbotyros sričių mokslininkams, studentams, doktorantams – apskritai visiems, kas domisi kalbotyros teorija, lietuvių kalbos raida, jos tarmėmis ir ugdymu. K. Donelaičio eilėdaros tyrimai reikšmingi ir literatūros tyrėjams.
I tome (2000) spausdinami 1962–1974 m. paskelbti straipsniai, studijos ir trumpos pastabos fonologijos, dialektologijos, kalbos istorijos, bendrinės kalbos klausimais. Pirmą kartą spausdinami disertacijos „Mažeikių tarmės fonologinė sistema“ prozodijos ir vokalizmo skyriai. II tome (2000) spausdinamos 1975–1987 metų publikacijos, daugumas jų pateikiama su santraukomis anglų ir rusų kalbomis.

 

Pranas Kniūkšta
Kalbos vartosena ir tvarkyba
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001.

Ši knyga – monografijai artimas straipsnių rinkinys, kuriame visapusiškai nagrinėjama kalbos vartosena ir tvarkyba. Rašoma apie dabartinę kalbos būklę, bendrinės kalbos normas ir norminimą, kalbos ir visuomenės santykius. Aptariami bendrieji (teoriniai) kalbos tvarkybos dalykai, atskiros jos vartojimo sritys ir konkretūs vartosenos reiškiniai.

 

Jonas Kazlauskas
Rinktiniai raštai. T. 1, 2
Sudarė ir parengė spaudai Albertas Rosinas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.

2-ajame tome skelbiami įvairiuose leidiniuose spausdinti indoeuropeistikai, baltistikai ir lituanistikai svarbūs Jono Kazlausko moksliniai straipsniai, knygų recenzijos, kalbos kultūros dalykai ir kt.
1-ajame tome pateikiamas stambiausio ir reikšmingiausio šio mokslininko veikalo fotografuotinis tekstas.

 

Kazys Ulvydas
Lietuvių kalbos prieveiksmiai
Sudarė Elena Valiulytė. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.

Knygoje pateikiami publikuoti Kazio Ulvydo darbai iš lietuvių kalbos prieveiksmio.

 

 

Jonas Kruopas
Rinktiniai raštai / Jonas Kruopas
Sudarė Stasys Keinys, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.

Per keturis kūrybinės veiklos dešimtmečius Jonas Kruopas įvairiuose mokslo leidiniuose ir periodinėje spaudoje paskelbė plačių, labai kruopščiai parengtų kalbotyros darbų ir daug mažesnių straipsnių, knygų recenzijų bei apžvalgų, konferencijose skaitytų pranešimų. "Rinktiniuose raštuose" surinkti minimi Jono Kruopo veikalai - tai lietuvių kalbotyros palikimas.
Ši knyga parodo ne tik svarbiausių J. Kruopo darbų visumą, tų darbų autoriaus pažiūras į svarstomus dalykus, bet ir padeda pažinti viso lietuvių kalbos mokslo bei atskirų jo sričių, taip pat bendrinės kalbos ugdymo kelių dešimčių istoriją, sąlygas, kuriomis tuos darbus teko dirbti.