Spausdinti

 

Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika
Sudarė Laima Kalėdienė, Nijolė Tuomienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017.

Knygą „Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika“ sudaro dvi dalys: pirmojoje publikuojami dvidešimt penki reikšmingiausi V. Čekmono straipsniai apie lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų sąveiką, apie sociolingvistinę situaciją daugiakalbiuose Lietuvos arealuose. Nemažai publikacijų parengta su bendraautoriais. Antrojoje knygos dalyje pristatoma V. Čekmono mokykla: į rinkinį pateko dvylika jo mokinių ir bendražygių straipsnių. Pagrindinis šio straipsnių rinkinio sudarymo tikslas – atskleisti V. Čekmono sukurtą savitą baltų ir slavų kalbų sąveikos tyrimo bei interpretavimo metodologiją.

 

Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4
Sudarė Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015.

Knygoje „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4“ publikuojami moksliniai straipsniai, kuriuose aptariami aktualūs sociokultūriniai kalbinės Antano Baranausko veiklos aspektai, geolingvistiniu, dialektografiniu, literatūrologiniu ir kt. požiūriu analizuojamas kūrybinis palikimas.

 

Terminologijos istorijos ir dabarties problemos
Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004.

Ši knyga yra skirta žymiam lietuvių terminologui kalbininkui Kazimierui Gaiveniui (1934–2003) atminti. Jos pradžioje skelbiami straipsniai ir atsiminimai apie patį Kazimierą Gaivenį. Didžiausią knygos dalį sudaro aktualūs moksliniai Lietuvos, Latvijos ir Estijos terminologų straipsniai iš terminologijos teorijos, praeities ir dabarties, taip pat skelbiama paties K. Gaivenio studija apie sudėtinių terminų pateikimą ir aiškinimą žodynuose. Įdėta nuotraukų iš K. Gaivenio gyvenimo.

 

Jonas Palionis bibliografijos rodyklėJonas Palionis: bibliografijos rodyklė
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.

Šioje bibliografijos rodyklėje surinkta tai, ką Jonas Palionis yra parašęs ir paskelbęs, prie kokių darbų ar leidinių sudarymo, redagavimo vienaip ar kitaip prisidėjęs, kokiems mokslo darbams vadovavęs, kokias disertacijas oponavęs. Rodyklę sudaro šeši skyriai: I. „Knygos ir straipsniai“, II. „Stambesnieji rankraščiai“, III. „Sudaryti ir redaguoti darbai, vertimai“, IV. „Disertacijų mokslinis vadovas“, V. „Oponuotos disertacijos“, VI. „Vadovauti diplominiai darbai“, VII. „Literatūra apie prof. habil. dr. J. Palionį“.
Knygoje taip pat spausdinamas Zigmo Zinkevičiaus ir Bonifaco Stundžios straipsnis „Profesorius Jonas Palionis“.

 

Kazimieras Gaivenis: bibliografijos rodyklė
Lietuvių kalbos institutas; sudarė Adelė Noreikaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.

Šioje bibliografijos rodyklėje surinkta į vieną vietą tai, ką Kazimieras Gaivenis yra parašęs ir paskelbęs ir prie kokių darbų ar leidinių redagavimo vienaip ar kitaip prisidėjęs. Rodyklę sudaro šeši skyriai: I. „Disertacija“, II. „Knygos“, III. „Straipsniai“, IV. „Redaktorius, redaktorių kolegijų narys, konsultantas, vertėjas“, V. „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu recenzuoti darbai“, VI. „Literatūra apie Kazimierą Gaivenį“. Knygoje taip pat spausdinamas Stasio Keinio straipsnis „Kazimieras Gaivenis kaip žmogus ir mokslininkas“.

 

 Bronė Vosylytė: Kelias į didįjį Žodyną

Sudarė Kazys Morkūnas, Klementina Vosylytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002.

Ši knyga skirta žodynininkei Bronei Vosylytei. Spausdinami Vosylytės moksliniai straipsniai, skirti lietuvių bendrinės kalbos ir leksikografijos istorijai, taip pat jos pačios ir kitų žmonių prisiminimai. Publikuojami Vosylytės biografijai reikšmingesni dokumentai, laiškai, archyvinė medžiaga, bibliografija.

 

Vladas Žukas
Gyvenimas gimtajai kalbai: Juozas Pikčilingis
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001.

Juozas Pikčilingis – žymus XX a. antrosios pusės kalbininkas, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininkas ir kūrėjas. Rūpinosi gimtosios kalbos būkle, paskelbė daug straipsnių, kuriuose taisė kalbos skurdinimo, įmantrumo, kanceliarinimo apraiškas. Visą gyvenimą siekė savo tautos dvasios tobulėjimo ir laisvėjimo. Jis – aktyviausias dvasinio atgimimo laikotarpio mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjas. Ši biografinė knyga sinkretiška – šiek tiek memuarinė, šiek tiek bibliografinė, daugiausia – kultūrologinė.

 

Zigmas Zinkevičius
Prie lituanistikos židinio
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999.