Spausdinti

Kalbos komisija skelbia 2022 m. Lietuvių kalbos dienų sostinės konkursą

 

  Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į pandeminę situaciją, Kalbos komisija siūlo 2022 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn.  

   Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje. Rengiant Lietuvių kalbos dienų renginius siūlytina atsižvelgti į tai, kad 2022 m. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Pranciškaus Skorinos metais. 
    Kalbos komisija skelbia viešą Lietuvių kalbos dienų sostinės konkursą. 2022 m. Lietuvių kalbos dienų sostine tapti gali pretenduoti bet kuri šalies savivaldybė.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 4 priemonę Rengti vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas Lietuvoje ir užsienyje.

   Lietuvių kalbos dienų sostinės renginiams 2022 m. iš viso skirta 10 tūkst. Eur.
   Maksimali projekto vertė – ne daugiau kaip 10,0 tūkst. Eur.
   Projektų vykdymo pradžia – 2022 m. vasario mėn., pabaiga – 2022 m. gegužės mėn.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2021 m. gruodžio 6 d. (imtinai).
   Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (nauja redakcija 2021-02-11), III skyriaus 15–18 punktuose.
   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

   Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2021-10-01.

 

 Kalbos komisija skelbia konkursą vykdyti lituanistikos sklaidos projektus

   

  Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonei Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose vykdyti.

   Paraiškos lituanistikos sklaidos projektams vykdyti priimamos pagal 3 uždavinio Užtikrinti mokslo ir mokymo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonę Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose.

   Projektų vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 1 d., pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.
   Priemonei vykdyti iš viso skirta 555,0 tūkst. Eur, iš jų: 2022 m. – 180,0 tūkst. Eur, 2023 m. – 185,0 tūkst. Eur, 2024 m. – 190,0 tūkst. Eur. Maksimali projekto vertė – nurodomas lėšų poreikis projektui vykdyti.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2021 m. lapkričio 30 d. (imtinai). 
   Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (nauja redakcija 2021-02-11), III skyriaus 15–18 punktuose.
    Kartu su paraiška būtina pateikti specialybių, kuriose bus dėstomas specialybės kalbos kursas (arba kurių baigiamųjų darbų rengėjai bus konsultuojami), sąrašus; specialybės kalbos programos (-ų) aprašą (-us).

  Pastaba. Konsultacijų teikimas baigiamųjų darbų rengėjams bus finansuojamas tik tuo atveju, jei aukštoji mokykla rems specialybės kalbos kurso dėstymą (būtina pateikti tai patvirtinantį dokumentą).

  Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p.

  Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2021-09-30.

 

 

Kalbos komisija skelbia 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos vykdymo konkursą

 

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonėms vykdyti.
  Paraiškos lituanistikos moksliniams tyrimams vykdyti priimamos pagal šias 2 uždavinio priemones:

 Priemonės kodas  Priemonės pavadinimas     Skiriamos lėšos (tūkst. Eur)  
 2022 m. 2023 m.   2024 m. Iš viso
 01.02.01  Vykdyti įvairių kalbotyros sričių (gramatinės sandaros, leksikos, vardyno ir kitų) taikomuosius mokslo tyrimus  55,0  55,0  60,0  170,0
 01.02.02  Vykdyti bendrinės kalbos (vartosenos, kalbos vartotojų nuostatų, sąveikos su kitomis kalbos atmainomis ir kitomis kalbomis) tyrimus  70,0  75,0  85,0 230,0 

    Maksimali projekto vertė – ne daugiau kaip 80,0 tūkst. Eur.
  Projektų vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 1 d., pabaiga turi sutapti su kalendorinių metų pabaiga, bet turi būti ne vėlesnė kaip 2024 m. gruodžio 31 d.
  Paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2021 m. lapkričio 22 d. (imtinai).
    Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (redakcija 2021-02-11), III skyriaus 15–18 punktuose.

   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

   Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2021-09-17.