Spausdinti

 


PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2011 m. gruodžio 15 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-12
PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2018 m. birželio 28 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-9
NETEKO GALIOS
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
protokoliniu nutarimu Nr. PN-1

 

KALBOS PROGRAMŲ KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) įgyvendinamoms kalbos programoms koordinuoti steigiama Kalbos programų koordinavimo taryba (toliau – Koordinavimo taryba).
   2. Kalbos komisijos sprendimu prireikus gali būti steigiamos atskiros konkrečių kalbos programų koordinavimo tarybos.
   3. Koordinavimo taryba, priimdama sprendimus, vadovaujasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. IX-2232 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“, Kalbos komisijos koordinuojamomis kalbos programomis, Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais.
    4. Koordinavimo tarybos sprendimai priimami jos posėdžiuose.

 

II. KOORDINAVIMO TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     5. Koordinavimo taryba:
   5.1. priima sprendimus dėl kalbos programų vykdymo eigos ir tvarkos: kiekvienais metais nustato pirktinas paslaugas, prekes ir jų vertes, skelbtinus viešuosius konkursus, svarsto ir tvirtina kalbos programų priemones vykdančių institucijų einamųjų metų kalendorinius darbo planus ir pagal juos parengtas ketvirčių ataskaitas;
    5.2. tvirtina kalbos programų ateinančių metų išlaidų sąmatų projektus ir einamųjų metų išlaidų sąmatas;
     5.3. sudaro konkrečių pirktinų paslaugų ir prekių, reikalingų kalbos programų priemonėms įgyvendinti, sąrašus ir teikia juos įtraukti į Kalbos komisijos viešųjų pirkimų planą;
   5.4. priima sprendimą skelbti viešą konkursą (toliau – konkursas) vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektus (toliau – projektai), nustato konkurso sąlygas, tvirtina konkurso skelbimo tekstą ir teikia jį skelbti Kalbos komisijos svetainėje;
    5.5. skiria paraiškų ekspertus iš konkurse nedalyvaujančių Koordinavimo tarybos narių ir šiai tarybai nepriklausančių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų, svarsto ir tvirtina jų pateiktas išvadas;
  5.6. priima sprendimus dėl finansuotinų ir galimų finansuoti (rezervinių) projektų, atsižvelgdama į paraiškų ekspertų pateiktas vertinimo išvadas ir konkursui numatytas lėšas;
   5.7. skiria asignavimus projektams finansuoti pagal projektų paraiškose pateiktas išlaidų sąmatas (prireikus prašo institucijų ateinančių metų išlaidų sąmatas tikslinti einamaisiais metais);
    5.8. skiria kalbos programas vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus, svarsto ir tvirtina jų pateiktas išvadas;
   5.9. svarsto ir tvirtina kalbos programas vykdančių institucijų metines ir baigiamąsias ataskaitas, atsižvelgdama į metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertų pateiktas išvadas;
    5.10. svarsto ir teikia Kalbos komisijai tvirtinti metines ir baigiamąsias kalbos programų vykdymo ataskaitas;
   5.11. vertina Kalbos komisijos rengiamų kalbos programų projektus, vykdomas ar įvykdytas kalbos programas pasirinktais aspektais (tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo, naudingumo, tęstinumo ir kt.);
    5.12. teikia siūlymus Kalbos komisijai dėl kalbos programų pataisų ar papildymų, programų vykdymo ir vertinimo;
     5.13. palaiko ryšius su programas vykdančiomis institucijomis, paslaugų tiekėjų, teikėjų ar mokslininkų grupėmis, mokslininkais ir kt. vykdytojais.

 

III. KOORDINAVIMO TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

     6. Koordinavimo tarybą sudaro ir jos narių skaičių nustato Kalbos komisija savo kadencijos laikotarpiui.
   7. Koordinavimo taryba susideda iš Kalbos komisijos pirmininko ir kitų jos narių, pageidautina, atstovaujančių skirtingoms institucijoms. Prireikus gali būti įtraukiami ir Kalbos komisijai nepriklausantys aukštos kvalifikacijos lituanistikos specialistai.
    8. Koordinavimo tarybos nariui atsistatydinus arba negalint dalyvauti tarybos veikloje, vietoj jo Kalbos komisija paskiria kitą asmenį.
   9. Koordinavimo tarybos darbą organizuoja Kalbos komisijos sekretoriato Programų skyrius.
   10. Koordinavimo tarybai ir jos posėdžiams vadovauja Kalbos komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.
     11. Koordinavimo tarybos nariams (išskyrus Kalbos komisijos pirmininką) už atliktą darbą atlyginama iš kalbos programų lėšų pagal darbo sutartis remiantis Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintu valandiniu atlygiu.
   12. Koordinavimo tarybos narių atlikto darbo apmokėjimo tvarkos aprašas tvirtinamas Kalbos komisijos pirmininko įsakymu.
   13. Koordinavimo tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
   14. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių.
 15. Koordinavimo tarybos posėdžiai protokoluojami. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Kalbos komisijos pirmininko balsas.
Atskiroji narių nuomonė įrašoma į protokolą.
    16. Jei koordinavimo tarybos nariai yra kalbos programų projektų vadovai ar vykdytojai, jie privalo nusišalinti, kai svarstomi su tuo projektu susiję klausimai (projekto paraiškos ekspertų skyrimas, sprendimų dėl projekto finansavimo ir lėšų skyrimo priėmimas, projekto vykdymo ataskaitos (-ų) ekspertų skyrimas ir ekspertizių svarstymas ir kt.).
    17. Koordinavimo tarybos nariai privalo pasirašyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintą Kalbos programų koordinavimo tarybos nario pasižadėjimą dėl nešališkumo ir konfidencialumo. Pasižadėjimas pasirašomas visam kadencijos laikotarpiui.
    18. Koordinavimo tarybos metinė veiklos ataskaita teikiama tvirtinti Kalbos komisijai kartu su metine Kalbos komisijos veiklos ataskaita.