Spausdinti

                                                            PATVIRTINTA
                                                           Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
                                                           pirmininko 2021 m. sausio 29 d.
                                                            įsakymu Nr. V-8

PROJEKTŲ PAKOMISĖS DARBO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS


   1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) įgyvendinamoms kalbos programoms ir projektams kuruoti steigiama Projektų pakomisė (toliau – pakomisė).
   2. Pakomisė, kuruodama kalbos programas ir projektus, vadovaujasi Kalbos komisijos koordinuojamomis kalbos programomis, Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiuo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.
    3. Pakomisės sprendimai priimami jos posėdžiuose.


II. PAKOMISĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

      4. Pakomisė:
   4.1. svarsto ir teikia Kalbos komisijos pirmininkui kalbos programų ateinančių metų išlaidų sąmatų projektus ir einamųjų metų išlaidų sąmatas;
   4.2. svarsto ir teikia Kalbos komisijai tvirtinti lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektus (toliau – projektai) vykdančių institucijų einamųjų metų kalendorinius darbo planus ir pagal juos parengtas ketvirčių ataskaitas;
   4.3. priima sprendimą skelbti viešą konkursą (toliau – konkursas) vykdyti projektus, nustato konkurso sąlygas ir teikia jas tvirtinti Kalbos komisijai;
  4.4. skiria paraiškų ekspertus iš konkurse nedalyvaujančių pakomisės narių ir šiai pakomisei nepriklausančių Kalbos komisijos ekspertų, svarsto ir teikia Kalbos komisijai tvirtinti jų pateiktas išvadas;
   4.5. teikia Kalbos komisijai pasiūlymus dėl finansuotinų ir galimų finansuoti (rezervinių) projektų, atsižvelgdama į paraiškų ekspertų pateiktas vertinimo išvadas ir konkursui numatytas lėšas;
   4.6. teikia Kalbos komisijai pasiūlymus dėl projektų finansavimo pagal projektų paraiškose pateiktas išlaidų sąmatas (prireikus prašo institucijų ateinančių metų išlaidų sąmatas tikslinti einamaisiais metais);
   4.7. skiria projektus vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus, svarsto ir teikia Kalbos komisijai tvirtinti jų pateiktas išvadas;
   4.8. svarsto ir teikia Kalbos komisijai tvirtinti projektus vykdančių institucijų metines ir baigiamąsias ataskaitas, atsižvelgdama į metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertų pateiktas išvadas.

 

III. PAKOMISĖS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

   5. Pakomisę sudaro ir jos narių skaičių nustato Kalbos komisija.
  6. Pakomisė susideda iš Kalbos komisijos narių, pageidautina, atstovaujančių skirtingoms institucijoms.
   7. Pakomisės nariui atsistatydinus arba negalint dalyvauti pakomisės veikloje, vietoj jo Kalbos komisija paskiria kitą narį.
   8. Pakomisės darbą organizuoja Kalbos komisijos sekretoriato Programų skyrius.
   9. Pakomisei ir jos posėdžiams vadovauja pakomisės pirmininkas, jam dėl svarbių priežasčių nedalyvaujant posėdyje, pakomisės pirmininko ar Kalbos komisijos pirmininko įgaliotas kitas pakomisės narys.
   10. Pakomisės nariams už atliktą darbą atlyginama iš kalbos programų lėšų pagal darbo sutartis remiantis Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtintu valandiniu atlygiu. Ekspertų atlikto darbo apmokėjimo tvarkos aprašas tvirtinamas Kalbos komisijos pirmininko įsakymu.
   11. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė pakomisės narių.
   12. Pakomisės posėdžiai protokoluojami. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra pakomisės pirmininko balsas.
Atskiroji narių nuomonė įrašoma į protokolą.
   13. Jei pakomisės nariai yra projektų vadovai ar vykdytojai, jie privalo nusišalinti, kai svarstomi su tuo projektu susiję klausimai (projekto paraiškos, vykdymo ataskaitos (-ų) ekspertų skyrimas ir kt.).
   14. Pakomisės metinė veiklos ataskaita teikiama tvirtinti Kalbos komisijai kartu su metine Kalbos komisijos veiklos ataskaita.