Spausdinti

   Pakeistas 2010 m. gruodžio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“.

 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. PROTOKOLINIO NUTARIMO NR. PN-10 „DĖL KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

2021 m. vasario 11 d. Nr. PN-4
Vilnius

          Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
    Pakeisti Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).


Komisijos pirmininkas                     Audrys Antanaitis

 


PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu
nutarimu Nr. PN-10
(Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2021 m. vasario 11 d. protokolinio
nutarimo Nr. PN-4 redakcija)
PAKEISTA
 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2021 m. balandžio 29 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-8

   


KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šis aprašas reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) koordinuojamų kalbos programų (toliau – programos) įgyvendinimą.
   2. Programos įgyvendinamos vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. IX-2232 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, šiuo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.
   3. Lėšos programoms įgyvendinti skiriamos iš Kalbos komisijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
   4. Programų ir projektų įgyvendinimą kuruoja Projektų pakomisė.
   5. Suteiktų paslaugų (prireikus ir įsigytų prekių) ir atliktų lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų kokybę vertina Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai (toliau – Kalbos komisijos ekspertai).
   6. Kalbos komisijos ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis Kalbos komisijos tvirtinamais jų veiklos nuostatais, Projektų pakomisės – Kalbos komisijos pirmininko tvirtinamu darbo tvarkos aprašu.

II. PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKA

   7. Kalbos komisija kiekvienų metų antrą arba trečią ketvirtį tvirtina kitų metų konkrečių pirktinų paslaugų, reikalingų programų priemonėms įgyvendinti, sąrašą. Šis sąrašas tikslinamas einamųjų metų pradžioje, prireikus ir vėliau. Konkrečių pirktinų prekių (lituanistinių leidinių ir kt.) sąrašas tvirtinamas einamaisiais metais.
   8. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą pasirenkamas pirkimo būdas ir atrenkami teikėjai, iš kurių bus perkamos nustatytos konkrečios prekės ar paslaugos. |
   9. Viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu sudaroma nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija, paskiriamas viešųjų pirkimų organizatorius.
   10. Prekių ir paslaugų pirkimo vertės ir konkursų pirkimo dokumentų sąlygos tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.
   11. Konkurse dalyvaujantys prekių ir paslaugų teikėjai (toliau – teikėjai) Viešųjų pirkimų komisijai teikia nustatytos formos pirkimo pasiūlymą.
    12. Teikėjas dėl konkrečios prekės ar paslaugos gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
   13. Jei negaunama nė vieno pasiūlymo arba jei teikėjo pasiūlymai neatitinka keliamų reikalavimų, Kalbos komisija nustato galimus teikėjus, kviestinus į neskelbiamas supaprastintas derybas.
   14. Su laimėjusiu teikėju sudaroma pirkimo sutartis, kurioje atsižvelgiant į perkamo objekto specifiką nurodomos esminės sutarties sąlygos.

III. LITUANISTIKOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKA

   15. Iš programų lėšų finansuojami lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektai (toliau – projektai), kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, atrenkami konkurso būdu:
   15.1. pagal mokslo ir studijų institucijų (toliau – paraiškų teikėjai) pateiktas paraiškas –  mokslinių tyrimų (mokslo tiriamųjų darbų vykdymas, mokslinių leidinių rengimas ir kt.) ir sklaidos (kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas, mokslinių seminarų ir konferencijų, edukacinių ir informacinių renginių rėmimas, lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, senosios raštijos paminklų, archyvinių dokumentų, tarminių šaltinių rengimas spaudai ir (ar) leidyba) projektai;
  15.2. pagal biudžetinių ir viešųjų įstaigų pateiktas paraiškas – sklaidos (edukacinių ir informacinių renginių (seminarų, viktorinų, konkursų ir kt.), lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų leidybos rėmimas) projektai.

  16. Kiekvienais metais Kalbos komisija viešai skelbia paraiškų vykdyti projektus priėmimą. Konkurso skelbime nurodoma: programos uždavinys (-iai) ir priemonė (-ės), projektų vykdymo terminai (pradžia ir pabaiga), projektams vykdyti skiriama lėšų suma (bendra ir kiekvieniems kalendoriniams metams), maksimali projekto vertė, paraiškų priėmimo terminas ir konkurso paskelbimo Kalbos komisijos svetainėje data.   
  17. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo informacinę sistemą (https://projektai.vlkk.lt, toliau – EPAV IS) pateikia nustatytos formos paraišką. Paraišką finansuoti projektą sudaro dvi dalys – institucijos raštas ir projekto aprašas. Institucijos rašte turi būti nurodytas projekto pavadinimas, projektui vykdyti prašoma lėšų suma, projekto vykdymo terminai (pradžia ir pabaiga) ir projekto vadovas. 
     18. Projekto apraše turi būti pateikta:
  18.1. pagrindiniai duomenys apie projektą (vykdančioji institucija, projekto pavadinimas, trukmė, projekto sąsajų su programos tikslais, konkrečiu uždaviniu ir priemone pagrindimas);
   18.2. projekto vykdytojai (informacija apie projekto vadovą ir vykdytojus, jų darbo trukmę projekte ir planuojamus rezultatus, pasirengimą vykdyti projektą (pateikiamas pastarųjų penkerių metų svarbiausių publikacijų sąrašas, išskyrus leidybos, edukacinius ar informacinius projektus), informacija apie įvykdytus ir vykdomus projektus (pavadinimas, finansavimo šaltinis, vykdytojo indėlis), sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo);
   18.3. projekto pagrindimas ir tyrimų apibūdinimas (tyrimo objektas ir metodai, projekto tematika vykdytų tyrimų būklė Lietuvoje, išskyrus leidybos, edukacinius ar informacinius projektus, projekto tikslai ir uždaviniai, kalendorinis darbo planas (darbų pavadinimai ir jų vykdytojai), laukiami tyrimo rezultatai ir planuojama pateikti produkcija);
   18.4. projekto išlaidų sąmata (pamečiui visos išlaidos pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, garantinio fondo įmokos, išlaidos prekėms, spaudiniams, komandiruotėms ir kt.);
   18.5. kiti finansavimo šaltiniai (finansavimo apimtis, terminai) ir juos patvirtinantys dokumentai, jeigu projektas turi ir kitų finansavimo šaltinių.
   19. Sutrikus EPAV IS veikimui, Kalbos komisijos pirmininko sprendimu paraiškų priėmimo terminas gali būti pratęstas.
   20. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui atliekama gautų paraiškų ekspertizė. Paraiškų ekspertizės terminą nustato Projektų pakomisė.
   21. Kiekvienos paraiškos ekspertizę atlieka Projektų pakomisės paskirti ne mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – Projektų pakomisės narys, kitas – Kalbos komisijos ekspertas, pageidautina – iš skirtingų institucijų).
   22. Paraiškų teikėjams Projektų pakomisės teikimu Kalbos komisija gali siūlyti sujungti kelias paraiškas į vieną. Paraiškų teikėjai, gavę tokį pasiūlymą, per mėnesį turi patikslinti paraišką arba pateikti motyvuotą neigiamą atsakymą.
   23. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo Projektų pakomisės teikimu Kalbos komisija priima ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos. 
   24. Sprendimas dėl paraiškos tenkinimo jos teikėjui pranešamas raštu. Teikėjas, nesutinkantis su sprendimu, turi teisę pateikti apeliaciją Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtinta tvarka.
   25. Sutartis su projekto vykdytoju sudaroma Kalbos komisijos sprendimu. Sutartyje numatomos darbo finansavimo, atsiskaitymo ir kitos sąlygos.

 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO FINANSAVIMAS

   26. Apie lėšų skyrimą paslaugų teikėjams ir projektų vykdytojams pranešama raštu. Gavęs pranešimą paslaugos teikėjas ar projektų vykdytojas per EPAV IS pateikia nurodytus buhalterinius dokumentus ir einamųjų metų kalendorinį darbo planą.
   27. Lėšos projektų vykdytojams pervedamos kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmą arba antrą mėnesį pagal patvirtintą programos sąmatą (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip). Lėšos paslaugų teikėjams už suteiktas paslaugas pervedamos einamojo ketvirčio pabaigoje pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip). Kalbos komisijos ir paslaugų teikėjo sutarimu dalis lėšų gali būti pervedama avansu pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą pirmą arba antrą einamojo ketvirčio mėnesį.  
   28. Iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos projektų vykdytojai pateikia praėjusio ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (su vėlesniais pakeitimais). Paslaugų teikėjai einamojo ketvirčio pabaigoje pateikia to ketvirčio ataskaitą ir perdavimo–priėmimo aktą.
   29. Paslaugų teikėjas ar projektų vykdytojas, neįvykdęs sutarties sąlygų arba ne pagal paskirtį panaudojęs gautas lėšas, privalo jas grąžinti Kalbos komisijai. 

 

V. PREKIŲ PIRKIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO KONTROLĖ

   30. Paslaugų teikėjai ir projektų vykdytojai Kalbos komisijai per EPAV IS teikia ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas pagal Kalbos komisijos pirmininko patvirtintus Kalbos programas vykdančių institucijų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikiamų darbų vykdymo ataskaitų reikalavimus (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).
   31. Metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizę atlieka Projektų pakomisės paskirti ne mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – Projektų pakomisės narys, kitas – Kalbos komisijos ekspertas, pageidautina – iš skirtingų institucijų).
   32. Prireikus Kalbos komisija gali susipažinti su prekių pirkimo, paslaugų teikimo ir projektų vykdymo eiga, patikrinti, kaip naudojamos gautos lėšos, pareikalauti išsamios ataskaitos.
   33. Jeigu sutartis vykdoma nepatenkinamai, Kalbos komisijos sprendimu ji gali būti nutraukta.
   34. Programų ir projektų įgyvendinimas gali būti svarstomas Kalbos komisijos kartu su vykdytojais rengiamose konferencijose, seminaruose ir pasitarimuose.

                                                       __________________________

 

 

 

18. Projekto apraše turi būti pateikta:

18.1. pagrindiniai duomenys apie projektą (vykdančioji institucija, projekto pavadinimas, trukmė, projekto sąsajų su programos tikslais, konkrečiu uždaviniu ir priemone pagrindimas);

18.2. projekto vykdytojai (informacija apie projekto vadovą ir vykdytojus, jų darbo trukmę projekte ir planuojamus rezultatus, pasirengimą vykdyti projektą (pateikiamas pastarųjų penkerių metų svarbiausių publikacijų sąrašas, išskyrus edukacinius ar informacinius projektus), informacija apie