Spausdinti

Suvestinė redakcija

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2010 m. gruodžio 9 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 
PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2016 m. rugsėjo 29 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 
PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2018 m. kovo 1 d. protokoliniu 
nutarimu Nr. PN-2

PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2019 m. kovo 28 d. protokoliniu
nutarimu Nr. PN-4

PAKEISTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
2019 m. gruodžio 19 d. protokoliniu 
nutarimu Nr. PN-12

 

 

 
KALBOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Šis aprašas reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) koordinuojamų kalbos programų (toliau – programos) įgyvendinimą.
   2. Programos įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1264 „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 772 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.
   3. Lėšos programoms įgyvendinti skiriamos iš Kalbos komisijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.
   4. Programų įgyvendinimą koordinuoja Kalbos programų koordinavimo taryba (toliau –Koordinavimo taryba). Kalbos komisijos sprendimu prireikus gali būti steigiamos atskiros konkrečių programų koordinavimo tarybos.
   5. Suteiktų paslaugų (prireikus ir įsigytų prekių) ir atliktų lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų kokybę vertina Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertai (toliau – Kalbos komisijos ekspertai).
   6. Koordinavimo tarybos ir Kalbos komisijos ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis Kalbos komisijos tvirtinamais jų veiklos nuostatais

 
II. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO TVARKA

   7. Koordinavimo taryba kiekvienų metų antrą arba trečią ketvirtį tvirtina kitų metų konkrečių pirktinų paslaugų, reikalingų programų priemonėms įgyvendinti, sąrašą. Šis sąrašas tikslinamas einamųjų metų pradžioje, prireikus ir vėliau. Konkrečių pirktinų prekių (lituanistinių leidinių ir kt.) sąrašas tvirtinamas einamaisiais metais.
   8. Tiekėjai, iš kurių bus perkamos nustatytos konkrečios prekės ar paslaugos, atrenkami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.
   9. Viešiesiems pirkimams organizuoti ir vykdyti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu sudaroma nuolatinė Viešųjų pirkimų komisija.
   10. Reikalavimus konkrečių prekių ir paslaugų tiekėjams (toliau – tiekėjai) nustato Koordinavimo taryba.
   11. Prekių ir paslaugų pirkimo vertės ir konkursų pirkimo dokumentų sąlygos tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.
   12. Konkurse dalyvaujantys tiekėjai Viešųjų pirkimų komisijai teikia nustatytos formos pirkimo pasiūlymą.
   13. Tiekėjas dėl konkrečios prekės ar paslaugos gali pateikti tik vieną pasiūlymą.
   14. Jei negaunama nė vieno pasiūlymo arba jei tiekėjo pasiūlymai neatitinka keliamų reikalavimų, Koordinavimo taryba nustato galimus tiekėjus, kviestinus į neskelbiamas supaprastintas derybas.
   15. Šviečiamųjų ir mokomųjų radijo ir televizijos laidų (toliau – laidų) kūrimo paslaugoms pirkti Kalbos komisijos pirmininko įsakymu sudaroma nuolat veikianti Paslaugų pirkimo komisija.
   16. Nustatytų konkrečių laidų kūrimo paslaugų teikėjai (toliau – teikėjai) atrenkami 2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1264 patvirtinto Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
   17. Konkrečių laidų pirkimo vertės ir konkursų sąlygos tvirtinamos Kalbos komisijos pirmininko įsakymais.

 
III. LITUANISTIKOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKA

   18. Iš programų lėšų finansuojami lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektai (toliau – projektai), kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, atrenkami:
   18.1. pagal mokslo ir studijų institucijų (toliau – paraiškų teikėjai) pateiktas paraiškas – mokslinių tyrimų (mokslo tiriamųjų darbų vykdymas, mokslinių leidinių rengimas ir kt.) ir sklaidos (kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas, mokslinių seminarų ir konferencijų, edukacinių ir informacinių renginių rėmimas, lituanistikos taikomųjų ir mokslo populiarinimo darbų, senosios raštijos paminklų, archyvinių dokumentų, tarminių šaltinių rengimas ir (ar) leidyba) projektai;
   18.2. pagal biudžetinių ir viešųjų įstaigų pateiktas paraiškas – sklaidos (edukacinių ir informacinių renginių (seminarų, viktorinų, konkursų ir kt.) rėmimas) projektai.
   19. Kiekvienais metais Koordinavimo tarybos nustatytu laiku Kalbos komisija viešai skelbia paraiškų vykdyti projektus priėmimą.
   20. Paraiškų teikėjai iki skelbime nurodyto termino Kalbos komisijai per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) pateikia nustatytos formos paraišką. Paraiška finansuoti projektą susideda iš dviejų dalių – institucijos rašto ir projekto aprašo. Institucijos rašte turi būti nurodyta projekto pavadinimas, projektui vykdyti prašoma lėšų suma, projekto vykdymo terminai (pradžia ir pabaiga) ir projekto vadovas.
   21. Projekto apraše turi būti nurodyta:
   21.1. pagrindiniai duomenys apie projektą (vykdančioji institucija, projekto pavadinimas, trukmė, projekto sąsajos su programos tikslais, konkrečiu uždaviniu ir priemone pagrindimas);
   21.2. projekto vykdytojai (informacija apie projekto vadovą ir vykdytojus, jų darbo trukmę projekte ir planuojamus rezultatus, pasirengimą vykdyti projektą (pateikiamas pastarųjų penkerių metų svarbiausių publikacijų sąrašas, išskyrus edukacinius ar informacinius projektus), informacija apie įvykdytus ir vykdomus projektus (pavadinimas, finansavimo šaltinis, vykdytojo indėlis));
   21.3. projekto pagrindimas ir tyrimų apibūdinimas (tyrimo objektas ir metodai, projekto tematika vykdytų tyrimų būklė Lietuvoje, išskyrus edukacinius ar informacinius projektus, projekto tikslai ir uždaviniai, kalendorinis darbo planas (darbų pavadinimai ir jų vykdytojai), laukiami tyrimo rezultatai ir planuojama pateikti produkcija);
   21.4. projekto išlaidų sąmata (pamečiui visos išlaidos pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, garantinio fondo įmokos, išlaidos prekėms, spaudiniams, komandiruotėms ir kt.).
   22. Jei projektas finansuojamas ir iš kitų finansavimo šaltinių, nurodomi tie šaltiniai, finansavimo apimtis, terminai, pridedamos sutarčių kopijos.
   23. Sutrikus elektroninės Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemos veikimui Koordinavimo tarybos sprendimu paraiškų priėmimo terminas gali būti pratęstas.
   24. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui atliekama gautų paraiškų ekspertizė. Paraiškų ekspertizės terminą nustato Koordinavimo taryba.
   25. Kiekvienos paraiškos ekspertizę atlieka Koordinavimo tarybos paskirti ne mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – Koordinavimo tarybos narys, kitas – Kalbos komisijos ekspertas, pageidautina iš skirtingų institucijų).
   26. Paraiškų teikėjams Koordinavimo taryba gali siūlyti sujungti kelias paraiškas į vieną. Paraiškų teikėjai, gavę tokį pasiūlymą, per mėnesį turi patikslinti paraišką arba pateikti motyvuotą neigiamą atsakymą.
   27. Sprendimą dėl paraiškos tenkinimo Koordinavimo taryba priima ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos.
   28. Sprendimas dėl paraiškos tenkinimo jos teikėjui pranešamas raštu. Teikėjas, nesutinkantis su sprendimu, turi teisę pateikti apeliaciją Kalbos komisijos pirmininko įsakymu patvirtinta tvarka.
   29. Sutartis su projekto vykdytoju sudaroma Koordinavimo tarybos sprendimu. Sutartyje numatomos darbo finansavimo, atsiskaitymo ir kitos sąlygos.

 
IV. PASLAUGŲ TEIKIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO FINANSAVIMAS

    30. Apie lėšų skyrimą paslaugų tiekėjams, teikėjams ir projektų vykdytojams pranešama raštu. Gavęs pranešimą paslaugos tiekėjas, teikėjas ar projektų vykdytojas pateikia projekto vykdymo programą, nurodytus buhalterinius dokumentus ir einamųjų metų kalendorinį darbo planą.
    31. Lėšos projektų vykdytojams pervedamos kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmą arba antrą mėnesį pagal patvirtintą programos sąmatą (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip). Lėšos paslaugų tiekėjams ir teikėjams už suteiktas paslaugas pervedamos einamojo ketvirčio pabaigoje pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip). Kalbos komisijos ir paslaugų tiekėjo ar teikėjo sutarimu dalis lėšų gali būti pervedama avansu pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą pirmą arba antrą einamojo ketvirčio mėnesį.
    32. Iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos projektų vykdytojai pateikia praėjusio ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (su vėlesniais pakeitimais). Paslaugų tiekėjai ir teikėjai einamojo ketvirčio pabaigoje pateikia to ketvirčio ataskaitą ir perdavimo–priėmimo aktą.
   33. Paslaugų tiekėjas, teikėjas ar projektų vykdytojas, neįvykdęs sutarties sąlygų arba ne pagal paskirtį panaudojęs gautas lėšas, privalo jas grąžinti Kalbos komisijai.

 
V. PREKIŲ PIRKIMO, PASLAUGŲ TEIKIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO KONTROLĖ

   34. Paslaugų tiekėjai, teikėjai ir projektų vykdytojai Kalbos komisijai teikia ketvirčių, metines ir baigiamąsias ataskaitas pagal Kalbos komisijos pirmininko patvirtintus Kalbos programas vykdančių institucijų Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikiamų darbų vykdymo ataskaitų reikalavimus (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip).
   35. Metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizę atlieka Koordinavimo tarybos paskirti ne mažiau kaip du ekspertai (vienas iš jų – Koordinavimo tarybos narys, kitas – Kalbos komisijos ekspertas, pageidautina iš skirtingų institucijų)
   36. Prireikus Kalbos komisija gali susipažinti su prekių pirkimo, paslaugų teikimo ir projektų vykdymo eiga, patikrinti, kaip naudojamos gautos lėšos, pareikalauti išsamios ataskaitos.
   37. Jeigu sutartis vykdoma nepatenkinamai, Kalbos komisijos sprendimu ji gali būti nutraukta.
  38. Programos įgyvendinimas gali būti svarstomas Kalbos komisijos kartu su vykdytojais rengiamose konferencijose ir pasitarimuose.