Papildymų medžiaga surinkta iš periodinių ir tęstinių leidinių, knygų, bibliografinių šaltinių lietuvių ir užsienio kalbomis.
Knygoje pateikiamas išsamus pietų žemaičių raseiniškių fonologinės balsių sistemos ir prozodijos aprašas.
Šioje studijoje nagrinėjama kelių pakraštinių rytų aukštaičių vilniškių šnektų, turinčių tą pačią vokalizmo sistemą, slavizmų fonologinė integracija.
Išleistas archyvuose rastas Martyno Liudviko Rėzos rankraštis – Karaliaučiaus universiteto Lietuviškojo seminaro istorija ir organizacija.
Šis leidinys – tai nauja kiek papildyta ir pagerinta „Teoriniai fonologijos pagrindai“ (Vilnius, 1995) versija.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido Zanavykų šnektos žodyno I tomą (A–K).
Knygoje aprašomi Punios bažnyčios archyve išlikusiuose XVII a. antrosios pusės santuokos ir krikšto metrikų aktuose užfiksuoti ano meto pietų Lietuvos asmenvardžiai (krikštavardžiai, tėvavardžiai, pavardės bei pravardės) ir vietovardžiai: pateikta šiek tiek istorinių žinių apie Punią ir jos parapiją.