Tai 2-asis, pataisytas ir papildytas, leidimas. Parengė Zigmantas Gudžinskas, apsvarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė.
Leidinyje pateikti Lietuvos teisės universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtos konferencijos, skirtos specialybės kalbai, darbai.
Šia, trečiąja, knyga baigiamas leisti visas „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas“.
Šiame tome publikuojami straipsniai, kuriuose nagrinėjamas klausiamųjų sakinių vartojimas publicistinio stiliaus tekstuose, Anykščių šnektos pokyčiai, morfologiniai lietuvių, norvegų ir suomių kalbų kauzatyvai ir kt. įvardžiuotiniai būdvardžiai uteniškių tarmėje;
Šiam žurnalo tomui spausdinti dalį lėšų skyrė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
Parengė Jonas Paulauskas, Svetlana Steponavičienė, Jadvyga Kardelytė. Leidimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Sąrašą parengė Zigmantas Gudžinskas, apsvarstė VLKK Terminologijos pakomisė.
Žodyne aiškinami XVI–XVII a. raštuose randami, bet dabartinėje kalboje nevartojami žodžiai bei jų reikšmės.
Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos istorinė gramatika“ – tai apibendrinti vos ne šimtmečio prūsų kalbos gramatikos tyrinėjimai.
Rodyklę sudaro šeši skyriai: I. „Knygos ir straipsniai“, II. „Stambesnieji rankraščiai“, III. „Sudaryti ir redaguoti darbai, vertimai“...