Sąrašą apsvarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė.
Tai rašytinį pavidalą įgavęs kalbos vartotojo ir kalbos specialisto dialogas...
Šioje knygelėje sudėti grūdinių augalų, tiksliau, javų ir tariamųjų javų pavadinimai, rekomenduojami vartoti lietuvių kalboje.
, kanceliarinė kalba
Plačiau neaiškinant Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių duodama įvairių dokumentų taisyklingų tekstų pavyzdžių...
Didžiausios XVII a. lietuviškos knygos faksimilinis leidinys parengtas pagal vienintelį šiuo metu žinomą pirmojo leidimo egzempliorių, saugomą Švedijoje, Upsalos universiteto bibliotekoje.
Tai naujo tipo lietuvių kalbos gramatika, pristatanti kalbos gramatinę sandarą funkciniu aspektu.
Literatūros rodyklė, apimanti 1981–1985 m., surinkta iš knygų, periodinių leidinių...
Tinklalapio skyrius „Asmenvardžiai“ išleistas atskira knygele.
Baltų ir slavų kalbų asmenvardžiai pateikiami įvairių indoeuropiečių šeimos kalbų onomastikos fone...
Ši knyga yra anksčiau parengtų ir išleistų „Lietuvių kalbotyros“ literatūros rodyklių tęsinys.