Lietuvos edukologijos universitete baigtas lituanistikos mokslinio tyrimo projektas „Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas“ (vadovė doc. dr. Lina Murinienė, vykdymą 2012–2014 metais rėmė VLKK iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos lėšų). Norminamuoju aspektu išnagrinėta per 6000 sintaksės pavartojimo atvejų, nustatytas jų vartosenos santykis su „Kalbos patarimuose“ teikiamomis normomis...

Vilniaus universitete baigtas vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektas „Lietuvos Respublikos piliečių nepriesaginių vardų ir variantų lingvistinė analizė“. Projektas vykdytas 2014-05-02–2014-12-31 tęsiant 2007–2011 m. vykdyto projekto „Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas“ darbo principus.

, programos , vardai ir pavardės
Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2015 m. vykdyti lituanistikos mokslinio tyrimo projektą „Lietuvos Respublikos piliečių svetimos kilmės vardų ir jų variantų lingvistinė analizė“ pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos 3 uždavinio 1 priemonę. Paraiškos priimamos iki 2015 m. balandžio 10 d.
Antrajame 2015-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje R. Kazlauskaitė ir J. Vaskelienė nagrinėja sakinio skaidą – lietuvių kalbai būdinga laisva žodžių tvarka, tačiau tai, kas kalbėjimo momentu svarbiausia ir ne taip svarbu, rodo žodžių išdėstymas sakinyje, pauzės ir jas žymintys skyrybos ženklai, sakytiniame tekste dar ir balso moduliacija, loginis, frazės kirčiai; R. Urnėžiūtė domisi, kokios kokybės kalbas (paskelbus lietuvių kalbos viešojo kalbėjimo įskaitos potemių užduotis) mėginama mokiniams parduoti internete, o „Aktualijų“ skyrelyje apžvelgia, kokie klausimai nagrinėti „Valstybinės kalbos įstatymo dvidešimtmečio“ konferencijoje; V. Valskys primena sintaksininko, kalbos normintojo ir kalbos kultūros ugdytojo Jono Šukio 80 metų jubiliejų; D. Jokūbaitytė kalbina žodynininkę, tarmėtyrininkę Klementiną Vosylytę; skelbiama ištrauka apie XIX a. pab. Rygos lietuvių inteligentų kalbines nuostatas iš Marijos Mašiotaitės-Urbšienės „Prisiminimų“...
, programos
Vasario 26 d. įvyko antrasis 2015 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos vykdymo 2014 metų ataskaitą.
, leidiniai , leksika , programos
Sparčiai mažėjant ir nykstant kaimams, darosi vis sunkiau rasti žmonių, kalbančių tradicine tarme ar bent ją mokančių. Todėl leidžiami tarmių ir šnektų žodynai, tarmių tekstai yra paminklai greitai prarandamoms kalbos atmainoms. Jie tampa kalbos paveldu.
, kalbos politika , leksika , programos , rašyba
Pirmame 2015-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje, pradedant Etnografinių regionų metus, A. Balašaitis pasakoja apie pastaraisiais dešimtmečiais išleistus tarmiškos poezijos ir prozos rinkinius; R. Urnėžiūtė apžvelgia VU Vertimo studijų katedros išleistą Liongino Pažūsio monografiją „Kalba ir vertimas“; V. Butkus primena termino rašybos klausimą – „fiordas“ ar „fjordas“ (VLKK pataria – „fjordas“); atpasakojami pranešimai iš Lietuvos mokslų akademijoje pristatyto Kalbos komisijos atlikto tyrimo „Lietuvių kalba doktorantūros studijose“; pasakojama apie konferencijas – „Sintaksės normos ir dabartinė vartosena“ (LEU) ir tarptautinę mokslinę konferenciją „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“ (LKI); apžvelgiami 2014 m. pabaigoje aukštosiose mokyklose ir kitose institucijose vykę mokslo renginiai; tariamas atsisveikinimo žodis gyd. Albertui Griganavičiui...
, programos
Sausio 29 d. įvyko pirmasis 2015 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba patvirtino Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programą ir Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizes.
, leidiniai , programos
Šiame leidinyje, kurį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė, pateikiama įvairios apimties ir tematikos tarminių tekstų, kuriuos galima ne tik perskaityti, bet ir išgirsti. Prie patarmės tekstų dar pridėtas ir pluoštelis pasakojimų apie krašto istoriją, pristatomi ir iš šio krašto kilę kalbininkai.
, leidiniai , leksika , programos
Knygoje spausdinamas rankraščio, saugomo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, perrašas, o pridedamoje kompaktinėje plokštelėje skaitytojai ras skelbiamos rankraščio dalies faksimilę...