Pirmajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje šiuolaikiniu žvilgsniu žvelgiama į pastangas gryninti kalbą prieš 110 metų Frydricho Megnio leistame savaitraštyje „Svečias“, prisimenami Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros 80-mečiui skirti renginiai, pristatomas redakcinės kolegijos sudarytas įdomiausių 2020 m. žurnalo publikacijų penketukas. 

    Gruodžio 29 d. įvyko septynioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą.

, leksika

Dvylikto 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numerio tema – žodžiai, žodynai, žodynininkai. V. Sakalauskienė nagrinėja Jono Jablonskio ir talkininkų sukauptą žodyno kartoteką, A. Čepaitienė, L. Brazaitienė – kaip keičiasi tarmėtyrininko veikla, J. Švambarytė-Valužienė – apie Vytautui Vitkauskui kolegų užrašytas knygas. D. Liutkevičienė ir D.Murmulaitytė pasakoja apie LKI konkursą „Mano žodynas“, A. Musteikis – apie Latvių kalbos agentūros surengtus latviškiausio žodžio rinkimus... 

   Gruodžio 17 d. įvyko šešioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. sąmatos projektą.

   Gruodžio 10 d. įvyko penkioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl viešosioms bibliotekoms pirktinų lituanistinių leidinių skaičiaus.

   Gruodžio 3 d. įvyko keturioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba paskyrė Kalbos programas vykdančių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertus.

, semantika

     Vienuoliktame 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje A. Aleksaitė ir R. Urnėžiūtė atkreipia dėmesį į tai, kokiais žodžiais žmonės rašo ir kalba apie koronaviruso pandemiją; A. Rimkutė-Ganusauskienė tiria, kaip mokiniai vartoja keiksmažodžius; I. Mataitytė nagrinėja pykčio kalbos apraiškas; I. Daraškienė pasakoja apie 30-mečio sulaukusią Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedrą; R. Vaskelaitė praneša apie seminarą „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai,  V. Kavaliauskas – apie seminarą „Lietuva ir Sakartvelas – šiandienos realijos ir rytdienos perspektyvos“... 

    Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16–kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į esamą situaciją, Kalbos komisija siūlo 2021 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn. 

   Lapkričio 19 d. įvyko tryliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba patvirtino Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę vykdžiusių institucijų baigiamąsias ataskaitas.

   Spalio 29 d. įvyko dvyliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė patikslintų paraiškų vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 7 uždavinio 2 priemonę ekspertizes ir paskyrė lėšas projektams vykdyti.