Spausdinti
   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2015 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. N-2 (157), priemonėms 2018 m. vykdyti.
   Paraiškos lituanistiniams leidiniams leisti priimamos pagal šias programos priemones:
Priemonės kodas Priemonės pavadinimas
3 uždavinys. Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą
01.03.03 Publikuoti lituanistinius leidinius (monografijas ir studijas, terminų žodynus, mokslo straipsnių rinkinius ir mokslo populiarinamąsias priemones)
4 uždavinys. Užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą
01.04.01 Rengti ir skelbti kalbos praktikos rekomendacijas, filologinius žodynus ir žinynus, informacinius ir kitus kalbos leidinius
 
 
   Projektų vykdymo pradžia – 2018 m. rugsėjo 10 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 31 d. Leidiniai turi būti išleisti iki 2019 m. sausio 15 d.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2018 m. birželio 15 d. (imtinai).
   Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (suvestinė redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo III skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“. Kartu su paraiška būtina pateikti leidinio turinį ir ne mažiau kaip 1 autorinį lanką teksto. 
   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.