Spausdinti

Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), priemones 2017–2019 m.

Projektų vykdymo pradžia – 2017 m. vasario 1 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d. Konkrečių projektų vykdymo trukmė (darbo mėnesių skaičius) nustatoma atsižvelgiant į planuojamų darbų pobūdį ir apimtis.

Konkursas skelbiamas vykdyti šias programos priemones:

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas
1 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas
01.01.01 Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų
01.01.03 Vykdyti bendrinės kalbos ir tarmių sąveikos, žmonių kalbinių nuostatų tarmių ir bendrinės kalbos atžvilgiu tyrimus
2 uždavinys.Tirti kitų kalbų poveikį bendrinei lietuvių kalbai
01.02.02 Tirti lietuvių kalbos ir kitų kalbų kontaktus įvairiais aspektais
3 uždavinys.Tirti lietuvių kalbos ir Lietuvos tautinių mažumų kalbų sąveikos ir vartojimo aspektus
01.03.02 Tirti dvikalbių ir daugiakalbių kalbos vartotojų kodų kaitą
01.03.03 Vykdyti Lietuvoje gyvenančių atskirų tautinių bendruomenių kalbinių nuostatų ir kalbinio elgesio tyrimus
4 uždavinys. Tirti lietuvių kalbos sociolingvistinę situaciją užsienyje
01.04.03 Tirti lietuvių kalbos praradimo reiškinius
5 uždavinys. Tirti specifines kalbos atmainas
01.05.01 Tirti elektroninį diskursą (įvertinti interneto kalbos naujus stilius, raidą, būklę ir kt.)
01.05.02 Atlikti dalykinės kalbos, žargono ir kitus tyrimus
6 uždavinys. Tirti bendrinės kalbos normų ir rekomendacijų sklaidą
01.06.02 Atlikti bendrinės kalbos norminimo ir vartosenos sąsajos tyrimus
01.06.03 Įvertinti bendrinės kalbos normas ir rekomendacijas variantiškumo ir kitais aspektais

Paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektus priimamos iki 2016 m. lapkričio 2 d. (imtinai).

Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (aktuali redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“.

Paraiškos turi būti teikiamos su institucijos, kurioje projektas bus vykdomas, vadovo pasirašytu lydraščiu.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.