Spausdinti

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonei Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose vykdyti.


   Paraiškos lituanistikos sklaidos projektams vykdyti priimamos pagal 3 uždavinio Užtikrinti mokslo ir mokymo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonę Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose.
   Projektų vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 1 d., pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.
   Priemonei vykdyti iš viso skirta 555,0 tūkst. Eur, iš jų: 2022 m. – 180,0 tūkst. Eur, 2023 m. – 185,0 tūkst. Eur, 2024 m. – 190,0 tūkst. Eur. Maksimali projekto vertė – nurodomas lėšų poreikis projektui vykdyti.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2021 m. lapkričio 30 d. (imtinai). 
   Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (nauja redakcija 2021-02-11), III skyriaus 15–18 punktuose.
    Kartu su paraiška būtina pateikti specialybių, kuriose bus dėstomas specialybės kalbos kursas (arba kurių baigiamųjų darbų rengėjai bus konsultuojami), sąrašus; specialybės kalbos programos (-ų) aprašą (-us).

  Pastaba. Konsultacijų teikimas baigiamųjų darbų rengėjams bus finansuojamas tik tuo atveju, jei aukštoji mokykla rems specialybės kalbos kurso dėstymą (būtina pateikti tai patvirtinantį dokumentą).

  Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p.

  Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2021-09-30.