Spausdinti

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonėms vykdyti.

    Paraiškos lituanistikos moksliniams tyrimams vykdyti priimamos pagal šias 2 uždavinio Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą programos priemones:

 Priemonės kodas  Priemonės pavadinimas     Skiriamos lėšos (tūkst. Eur)  
 2022 m. 2023 m.   2024 m. Iš viso
 01.02.01  Vykdyti įvairių kalbotyros sričių (gramatinės sandaros, leksikos, vardyno ir kitų) taikomuosius mokslo tyrimus  55,0  55,0  60,0  170,0
 01.02.02  Vykdyti bendrinės kalbos (vartosenos, kalbos vartotojų nuostatų, sąveikos su kitomis kalbos atmainomis ir kitomis kalbomis) tyrimus  70,0  75,0  85,0 230,0 

 

 Maksimali projekto vertė – ne daugiau kaip 80,0 tūkst. Eur.

  Projektų vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 1 d., pabaiga turi sutapti su kalendorinių metų pabaiga, bet turi būti ne vėlesnė kaip 2024 m. gruodžio 31 d.

   Paraiškos vykdyti lituanistikos mokslinių tyrimų projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2021 m. lapkričio 22 d. (imtinai).

    Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (redakcija 2021-02-11), III skyriaus 15–18 punktuose.

   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

   Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2021-09-17.