Spausdinti

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 metų spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), priemonėms 2020 m. vykdyti.


     Paraiškos lituanistiniams leidiniams leisti priimamos pagal šias programos priemones:

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas
                           1 uždavinys Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas


01.01.01

Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų
                            7 uždavinys. Užtikrinti Programos tyrimų rezultatų sklaidą
01.07.02 Rengti ir leisti aktualius lietuvių kalbos tyrimų leidinius


   Priemonėms vykdyti 2020 m. iš viso skirta 49,0 tūkst. Eur.

  Projekto vadovo, koordinuosiančio projektą, darbo laiko apimtis – ne daugiau kaip 5 val.

   Projektų vykdymo pradžia – 2020 m. birželio 1 d. (arba liepos 1 d.), pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Leidiniai turi būti išleisti iki 2021 m. sausio 15 d.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2020 m. kovo 23 d. (imtinai).
   Paraiškos turi būti parengtos pagal Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarką, nurodytą Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10, III skyriaus 18–22 punktuose.

   Kartu su paraiška būtina pateikti leidinio turinį, ne mažiau kaip 1 autorinį lanką teksto ir institucijos skyriaus, centro ar kt. padalinio posėdžio, kuriame pritarta leidinio publikavimui, protokolo išrašą.

 Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

     Konkursas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje paskelbtas 2020-02-26.