Spausdinti

Devintajame 2019-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje Z. Alaunienė rašo apie netiksliai vartojamus didaktikos terminus, I. Mataitis recenzuoja knygos „Atsitiktinė visata“ vertimą, R. Švedienė pasakoja apie konferenciją Česlovo Milošo gimtinėje, N. Tuomienė apžvelgia Valerijaus Čekmono ir jo mokinių straipsnių rinkinį, 70-mečio proga prisimenami sintaksės, administracinės kalbos, kalbos kultūros specialisto, buv. Kalbos komisijos nario Gintauto Akelaičio darbai... 

T U R I N Y S   

Zita Alaunienė. Žodžių „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“ vartosena didaktikos kalboje ..... 3

     Svarbu rūpintis ne tik bendraisiais edukologijos, bet ir lietuvių kalbos didaktikos terminais, ypač tais, kurie vartojami mokant kurti tekstą, vertinant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinius. Dažniausi iš jų – „tema“, „objektas“, „problema“, „tezė“. Šie terminai įtvirtinti programiniuose dokumentuose ir jau įsišakniję pedagoginėje kalboje. Tačiau jie vartojami nesistemingai, nekreipiama dėmesio į jais reiškiamų sąvokų santykius, kartais klaidina sinonimiška vartosena.


Recenzijos

Alan Lightman. Atsitiktinė visata (rec. Ignas Mataitis) ..... 8

     Pernai Lietuvoje pasirodė nauja amerikiečių fiziko ir rašytojo Alano Laitmano (Lightman) knyga „Atsitiktinė visata“. Tai antroji į lietuvių kalbą išversta šio autoriaus knyga, išleista tos pačios leidyklos. Ankstesnė knyga – „Einšteino sapnai“ – romanas, kuriame gausu mokslo sąvokų, ši – jau ne grožinė literatūra, o knyga apie mokslo istoriją ir filosofiją. Recenzijoje komentuojama, kaip pavyko išversti vietas, kuriose kalbama apie specifinius mokslo dalykus, ir svarstoma, kaip reikėtų organizuoti tokių knygų rengimą.


Aktualijos

Rūta Švedienė. Neįprasta konferencija Česlovo Milošo gimtinėje: ekskursija, pranešimai, protų mūšis ..... 15

     Rugsėjo 13 d. Šeteniuose, Česlovo Milošo kultūros centre, įvyko Vietovardžių metams skirta konferencija „Česlovo Milošo žemės kultūrinis, istorinis kraštovaizdis ir vietovardžiai“.

Vida Žilinskienė, Rita Urnėžiūtė. „Būsiu, kur reikės ir kada reikės“ (profesoriaus Gintauto Akelaičio 70-mečiui) ..... 20

     Sintaksės, administracinės kalbos, kalbos kultūros specialisto Gintauto Akelaičio jubiliejaus proga – žvilgsnis į sukaktuvininko darbus, pedagoginę ir visuomeninę veiklą.


Apžvalga

Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika (pristato Nijolė Tuomienė) ..... 24

     Kalbų kontaktų tyrėjo Valerijaus Čekmono sukurta metodologija, kurioje dera tipologinė rekonstrukcija ir sociolingvistika, aktuali ir šiandien. Ji gali būti taikoma interpretuojant baltų ir slavų kalbų sąveiką, tiriant šiandieninius lietuvių kalbos paribio arealus, kuriuose funkcionuoja, kontaktuoja bei tarpusavyje konkuruoja trys kalbos ar jų atmainos – lietuvių, baltarusių ir lenkų.


Kronika ..... 27

     „Kronikos“ skyrelyje „Valstybinė kalba“ – svarbesni pastarųjų mėnesių kalbinio gyvenimo įvykiai ir publikacijos.


Žiupsneliai

Gintautas Grigas. Lietuviškame žurnale be lietuviškų raidžių ..... 32

Gintautas Grigas. Verkiu vienas… ..... 32

     Abu „Žiupsneliai“ – apie lietuviškų raidžių nevartojimą lietuviškuose tekstuose ir apie tai, kokių nesusipratimų tas nevartojimas gali sukelti. 

 

Skelbimas

Kviečiame prenumeruoti „Gimtosios kalbos“ 2020 metams!
2020 metų prenumerata Lietuvos pašte priimama paštuose ir svetainėje prenumeruok.lt.
Kitais metais ketinama daugiau vietos skirti mokyklinei lituanistikai. Plačiau žr. leidėjo svetainėje melc.lt

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.