Spausdinti

Septintajame 2017-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje B. Stundžia komentuoja kirčiavimo rekomendacijų pakeitimus, J. Švambarytė-Valužienė pasakoja apie aprangos žodžius tarmių žodynuose, pateikia frazeologizmų su drabužių pavadinimais (pvz., drobinius marškinius sveika nešioti), R. Katelytė pristato Palmiros Zemlevičiūtės monografiją „XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika“ (Vilnius: LKI, 2016), apžvelgia konferenciją „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“; A. Pauliukaitienė praneša apie konferenciją, skirtą kalbininko Jono Juškos atminimui, vykusią Veliuonos gimnazijoje; „Žiupsneliuose“ – Z. Alaunienės patarimai abiturientui „Kaip parašyti gerą brandos egzamino rašinį“... 

TURINYS


Bonifacas Stundžia. Vardažodžių kirčiavimo kodifikacijos naujovės ..... 3

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisė nuo 2003 m. kryptingai dirba bendrinės kalbos kirčiavimo kodifikuojamąjį darbą. Per pirmuosius trejus metus apsvarstyta ir bendrinei vartosenai rekomenduota keli šimtai kalbos sistemai neprieštaraujančių ir realioje vartosenoje išplitusių kirčiavimo variantų. Vėliau dėmesys sutelktas į tarptautinių žodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er ir eu priegaidę, nustatyta, kaip kirčiuoti naujoviškas galūninės darybos moterų pavardes, išnagrinėti žodžių formų (dalyvių, įvardžiuotinių formų) kirčiavimo polinkiai ir t. t. Kai buvo įgyvendinti du VLKK finansuoti projektai ir sukaupta daug medžiagos apie dviejų kartų – jaunimo (2011–2013 m., vadovė Asta Kazlauskienė) ir vidurinės kartos inteligentų (2014–2016 m., vadovas Bonifacas Stundžia) – kirčiavimo tendencijas, anksčiau priimtas rekomendacijas pradėta atnaujinti. Pirmasis atnaujinimo etapas – 2013 m.: tuomet buvo peržiūrėtos ir pakeistos šešios rekomendacijos. Antruoju etapu (2016–2017 m.) užsibrėžta atnaujinti ir papildyti beveik visas rekomendacijas. Straipsnyje apžvelgiamos ir komentuojamos 2017 m. atnaujintos septynios kirčiavimo rekomendacijos.

Janina Švambarytė-Valužienė. Turi vaikai visokios rangmonės, visokių apdarų ..... 9

Tęsdama pasakojimą apie aprangos žodžius tarmių žodynuose (pradžią žr. GK 2017 5 8–15), autorė nuo galvos apdangalų pereina prie drabužių. Pasakojimas pradedamas moterų apranga (juk visi mados dalykai pirmiausia susiję su moteriškąja gimine), paskui aprašomi vyrų drabužių pavadinimai. Gausūs iliustraciniai pavyzdžiai iš visų šiuo metu išleistų tarmių žodynų parodo ne tik drabužių įsigijimo ar nešiosenos ypatumus, bet ir atskleidžia įvairių vertinimų ar patarimų: starai moterai netinka aptimpta suknela; drabinis marškinys sveika nešiot. Su drabužių pavadinimais netrūksta ir frazeologizmų. Greitai einančios ar bėgančios moters net sijonas rūksta, prie žmonos ar motinos prisirišęs žmogus yra į sijoną įsikibęs, nuo ko nors sprunkant stengiamasi kelnes išnešti, o susidūrus su finansiniais reikalais svarbu neprasidėti su tokiais, kam rūpi tik žmogui kelnes nusmaukti ar apskritai be kelnių palikti.

Apžvalga 

Palmira Zemlevičiūtė. XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika (pristato Rita Katelytė) ..... 21

Apžvelgiama monografija, teikianti vertingos medžiagos ne tik apie XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos sakytinę ir rašytinę kalbą, bet ir apie to meto žmonių sveikatos būklę ir medicinos padėtį.


Kronika
..... 22

Liepos mėnesio kroniką sudaro trys skyreliai: „Personalijos“, „Konferencijos“, „Švietimas“. Plačiau apžvelgiama birželio pradžioje vykusi konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, surengta kartu su 7-ąja Lietuvių terminologijos forumo konferencija. Apie šiuos terminologų renginius rašo Rita Katelytė. „Švietimo“ skyrelyje, be kitų trumpai minimų dalykų, spausdinamas Aldonos Pauliukaitienės pranešimas apie Veliuonos gimnazijoje vykusią konferenciją „Degęs meile lietuviškam žodžiui“, skirtą kalbininko Jono Juškos atminimui ir Lietuvių kalbos kultūros metams.

Žiupsneliai

Zita Alaunienė. Kaip parašyti gerą brandos egzamino rašinį ..... 31

Pastabomis apie lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinių rūšis pradedamas ironiškų svarstymų apie šį egzaminą ciklas.


Skelbimai

  • 2017 m. gruodžio 1–2 d. Lietuvių kalbos institute rengiama tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Reformacijos 500 metų sukačiai, Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam daugiau nei 200 metų, surinkimininkų judėjimui. Tezių laukiama iki 2017 m. rugsėjo 22 d. (el. p. liugiene.inga@gmail.com).

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.