Spausdinti
, leksika , semantika

Dešimtajame 2018-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje J. Zabarskaitė – apie Vydūno pastebėtą kalbos garsų simbolizmą, dabar vadinamą fonosemantiką; A. Klimaitienė – apie dešimt žodžių porų, kurių reikšmės painiojamos kompiuterijoje (tarpas ir intervalas, simbolis ir ženklas ir kt.); R. Samuolienė – apie tai, kaip tobulinti baigiamąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, kad jis parodytų mokyklą baigiančio jaunuolio raštingumo lygį; P. Kniūkšta – apie keturis dešimtmečius, paskirtus dokumentų kalbos reikalams; R. Urnėžiūtė – apie Lietuvių kalbos draugijos 18-ąjį suvažiavimą, G. Judžentytė – apie 25-ąją Jono Jablonskio konferenciją... 


TURINYS 

Jolanta Zabarskaitė. Vydūnas ir kalba ..... 3

   Vydūnas – ypatingas mąstytojas, dramaturgas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius, savo veikla ir gyvenimu teigęs moralinį imperatyvą puoselėti gyvą, pakylėtą žmogiškumą, tobulinti žmoniškumą ir jo svarbiausią dedamąją – dvasingumą. Jo filosofiniuose apmąstymuose kalbai skiriama daug dėmesio. Vydūnui, antroposofinės krypties mąstytojui, rūpėjo viskas – nuo bendrųjų tautos bei kalbos dalykų, kalbos kultūrinės misijos iki jos įtakos žmogaus dvasinio tobulėjimo procesams ir lietuviškos rašybos klausimų.
   Vydūnas pirmasis iš lietuvių mąstytojų atkreipė dėmesį į lietuvių kalbos skambumą ne tik poetine, metaforine prasme, jis „išgirdęs“ ir konkrečių garsų daromą poveikį. Filosofas užčiuopė įdomų reiškinį – kalbos garsų simbolizmą, kitaip vadinamą fonosemantika. Kalbinės pažiūros, domėjimasis kalbos prigimtimi ir psichofiziologija, dėmesys kalbos garsams ir jų funkcijoms, išlavėjusi sinestezinė klausa lėmė tai, kad Vydūnas buvo aktyvus žodžių kūrėjas ir transformuotojas.
   Kalba mąstytojui rūpėjo ne tik kaip žmogaus saviraiškos, tobulėjimo ir santykio su tauta priemonė, jį domino ir jos raiškos psichologija bei psichofiziologija. Kalbos raiškos klausimai Vydūnui tiesiogiai siejosi su tautos gyvybingumu.

Agnė Klimaitienė. Dešimt žodžių porų, kurių reikšmės painiojamos ..... 10

   Kompiuterijos leksikoje ir terminijoje esama žodžių, kurių reikšmės kartais painiojamos. Straipsnyje nagrinėjama dešimt tokių žodžių porų (tarpas ir intervalas, simbolis ir ženklas ir kt.), konkrečiais pavyzdžiais parodoma, kada kuris žodis ar terminas tinka.


Atgarsiai

Regina Samuolienė. Kodėl prastėja raštingumas? Kaip jį pagerinti? ..... 13

   Atsiliepdama į Zitos Alaunienės straipsnį apie valstybinės kalbos būklę mokykloje („Gimtoji kalba“, 2018 m. nr. 5), autorė svarsto, kaip reikėtų tobulinti baigiamąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, kad jis parodytų mokyklą baigiančio jaunuolio raštingumo lygį.


Aktualijos

Rita Urnėžiūtė. Kodėl reikėjo nuvažiuoti į Tytuvėnus? ..... 15

   Rugsėjo 29 d. Tytuvėnuose įvyko Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavimas. Išklausytos ir patvirtintos LKD veiklos ataskaitos. Su svečiais – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku – kalbėtasi apie kalbos politikos aktualijas.


Gintarė Judžentytė. 25-oji Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ ..... 20

   Rugsėjo 27–28 d. įvyko tradicinė Jono Jablonskio konferencija, kasmet pakaitomis rengiama Vilniaus universitete arba Lietuvių kalbos institute. Šiais metais tarptautinės konferencijos dalyvius priėmė Vilniaus universitetas. Kaip rašo straipsnio autorė ir viena iš konferencijos organizatorių Gintarė Judžentytė, jubiliejinės konferencijos tikslai ir siekiai įgyvendinti su kaupu:

   „Akademinis dialogas tarp variantiškumo aspektais besidominčios tarptautinės lingvistų bendruomenės narių įvyko – po kiekvienos sekcijos pranešimų aktyviai ir vaisingai diskutuota; pasidalyta mokslinė patirtis buvo naudinga tiek Lietuvos, tiek kitų šalių mokslininkams: labai daug kalbėta apie metodologinius klausimus, įvertintos dominuojančios lingvistinės mokyklos ir kt. Bendrinės kalbos sekcijos užsienio mokslininkų pranešimai patvirtino mintį, kad kitos kalbos taip pat susiduria su anglų kalbos įtaka įvairiuose kalbos lygmenyse ir diskursuose. O svarbiausia – per šią jubiliejinę konferenciją atsiskleidė dar vienas naujas Jablonskio veidas – modernusis Jablonskis, savo be galo plačiu domėjimosi sričių spektru sugebantis vienyti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kalbininkus.“


Liucija Butkūnaitė (1942–2018)
(Rūta Valantinaitė, Birutė Jasiūnaitė) ..... 25

   Rugsėjo pradžioje filologų bendruomenė atsisveikino su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Eksperimentinės fonetikos laboratorijos (vėliau – Bendrosios kalbotyros katedros) darbuotoja, patyrusia filologinių, ypač tarminių, tekstų rengėja Liucija Butkūnaite.


Iš praeities

Pranas Kniūkšta. Iš administracinės kalbos darbų patirties ..... 27

     Kalbininkas Pranas Kniūkšta, daugiau kaip keturis savo profesinės veiklos dešimtmečius paskyręs dokumentų kalbos reikalams, prisimena šių darbų pradžią ir drauge su kolegomis parengtus šios srities veikalus.


Apžvalga

Stasys Tumėnas. Gyvenimo sankirtos (Janina Švambarytė-Valužienė) ..... 29


Teisės aktai 

VLKK nutarimai Nr. N-5 (Esvatinis vietoj Svazilando), N-6 ir protokolinis nutarimas Nr. PN-13 (esvatiniečiai vietoj svazilandiečiai) ..... 31


Iš skaitinių ..... 32

Spalio numeris baigiamas Laimos Abraitytės prisiminimais apie dzūkų raudas. 


Skelbimai 

Naujasis „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcijos adresas: Ukmergės g. 222–502, LT-07157 Vilnius.

Parengė vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

Žurnalas „Gimtoji kalba“ eina nuo 1933 m.
Nuo 2000 m. jį leidžia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
VLKK remia teminius žurnalo puslapius.