Spausdinti
Tarties ir kirčiavimo pakomisė parengė ir teikia Kalbos komisijai svarstyti rekomendacijas dėl kai kurių svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el, er. Ar bus toliau klaida laikomas kirčiavimas koncertùs, ekspertùs...

Svetimžodžių su dvigarsiais el, er kirčiavimo normos svarstymą iniciavo pakomisės pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia ir doc. Aldonas Pupkis. Jie atkreipė dėmesį pirmiausia į atitinkamų dažniau vartojamų žodžių kirčiavimo polinkius: nors turėtų būti kirčiuojama koncèrte, koncèrtus, bet dažnai pasakoma koncertè, koncertùs, nors taisyklinga būtų tarti ekpèrtu, ekspèrtus, bet dažniau sukirčiuojama ekspertù, ekspertùs.

Posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo prof. Antanas Pakerys, Daiva Vaišnienė (VPU), doc. Asta Kazlauskienė (VDU) ir doc. Irena Smetonienė (VU), pirmiausia apžvelgta, kaip ir kodėl formavosi tam tikra kirčiavimo norma. Pirmoji šį klausimą aktualizavo A. Laigonaitė 1959 m. leidinyje „Literatūrinės lietuvių kalbos kirčiavimas“. Ši autorė siūlė kirčiuoti tvirtagališkai (net fer̃ma). Iki tol, pavyzdžiui, P. Būtėnas svyravo: manė, kad galima dvejopai kirčiuoti Loñdonas ir Lòndonas; pirmenybę teikė tokiems kaip kreĩseris, kel̃neris, priñcipas, ciliñdriškai, bet kartu teikė hìmnas, hèrcogas, cilìnderis, recènzija, tèrminas, konferèncija; manė, kad teiktinas tvirtagalis variantas remoñtas, o kairiniu žymėtas tvirtapradis remòntas – tarmybė. P. Skardžius 1973 m. knygelėje „Lietuviški tarptautinių žodžių atitikmenys“ kalbamus svetimkilmius dvigarsius irgi sukirčiavo kairiniu, – neprieštaravo dėl tarptautinio trumpojo e išskyrimo. Jo parengtame leidinyje kirčiuojama: nèrvas, rezèrvas, dispèrsija ir kt., nors ter̃minas riestiniu. Lietuvoje išleistame „Tarptautinių žodžių žodyne“ (1951) dvigarsiai el, er tarptautiniuose žodžiuose buvo sukirčiuoti tvirtapradiškai kairiniu kirčio ženklu. Taigi, kaip nurodė A. Pakerys, formavosi norma el, er kirčiuoti kairiniu kirčio ženklu, tą nuostatą perėmė „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, tarp kurio pirmojo leidimo redaktorių buvo ir J. Balčikonis. Iki šių dienų kalbos norminiai leidiniai, taip pat „Pasaulio vietovardžių žodynas“ ir „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, tos pačios nuostatos laikydamiesi, svetimžodžius su kirčiuotais el, er daugiausia kirčiuoja tvirtapradiškai kairiniu (èl, èr).

Prof. Antanas Pakerys atkreipė dėmesį, kad svetimžodžiai su kirčiuotais el, em, en, er sistemiškai dera prie ol, om, on, or. Vadinasi, jei būtų teigiama, kad fèrma (vns. G. fèrmą) kirčiavimas keičiasi į fermà (vns. G. fer̃mą), tai reikštų, kad atitinkamai keičiasi ir, pavyzdžiui, nòrma (vns. G. nòrmą) kirčiavimas į normà (vns. G. nor̃mą). Dėl trumpojo tarptautinio e (greta ir o) išskyrimo, tiesa, iki šiol diskutuojama, bet tyrimais nustatyta, kad kirčiuoto trumpojo e lietuvių kalbos daiktavardžių sistemoje nėra, o svetimžodžių kirčiuotas e kitoks (plg.: ẽglė ir èpas) – trumpas.

Žodynuose ir rašybos bei kirčiavimo vadovuose kai kurie svetimžodžiai su kirčiuotais dvigarsiais el, er kirčiuojami dvejopai, pvz.: pèrsikas ir per̃sikas, nèrvinis, -ė ir ner̃vinis, -ė. Kalbos komisija taip pat yra patvirtinusi keletą kirčiavimo gretybių, pvz.: nèrvas 1 ir ner̃vas 2, gubèrnija 1 ir guber̃nija 1 (žr. rekomendacijas skyriuje Nutarimai, Tartis ir kirčiavimas).

B. Stundžios pastebėjimu, tvirtagalę priegaidę dažniausiai turi senesni skoliniai. Pakomisė priėjo prie išvados, kad būtent dažniau vartojami svetimžodžiai su kirčiuotais el, er tarsi pasisavinami ir pradedami kirčiuoti tvirtagališkai. Todėl nutarta Kalbos komisijai siūlyti keliolika, „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ (VDU) duomenimis, dažnesnių daiktavardžių ir jų vedinių dvejopą kirčiavimą (pvz.: ekstèrnas, -ė 1 ir ekster̃nas, -ė 2; ekstèrnu ir eksternù), taip papildomos esamos kirčiavimo rekomendacijos: 3-ioji, 4-oji, 11-oji ir 12-oji (žr. projektus skyriuje Nutarimai). Kalbos komisijos posėdyje gali būti atskirai keliamas klausimas dėl dviskiemenių svetimžodžių su galūne -a kirčiavimo variantiškumo.

Pastebėtina tai, kad pakomisė kol kas visai nesiūlo keisti kitų kalbų asmenvardžių ar vietovardžių adaptuotų formų kirčiavimo. Tačiau tiek tikrinių, tiek bendrinių svetimžodžių su kirčiuotais dvigarsiais el ir er (atitinkamai ir ol, or) stebėsena tęsis.

Parengė Aistė Pangonytė