Spausdinti
2010 m. lapkričio 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti keli Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai. Posėdyje pasiūlyta keisti keletą terminų, pvz., vietoj „kiaušinių ovoskopavimas“ – „ovoskopavimas“ arba „kiaušinių peršvietimas“. Atkreiptas dėmesys į apibrėžčių neatitinkančius per daug bendrus terminus...

2010 m. lapkričio 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje kartu su Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų atstovais apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminai iš šių dokumentų:

1.      Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Paukštidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2010 patvirtinimo“ projekto;

2.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Biodegalų ir kitų skystųjų bioproduktų atitikties tvarumo kriterijams kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;

3.      2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L140, p. 16);

4.      Leidimų įkurti zoologijos sodus išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo projekto;

5.      Atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų ištekių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo naujos redakcijos projekto.

 Posėdyje pasiūlyta keisti keletą terminų (pvz., paukščių augintuvė = paukščių šildytuvė, kiaušinių ovoskopavimas = ovoskopavimas arba kiaušinių peršvietimas), atkreiptas dėmesys į apibrėžčių neatitinkančius per daug bendrus terminus (rengėjai turėtų patys apsispręsti, kaip tiksliausia įvardyti sąvokas), pateikta redakcinių ir kitokių pastabų dėl apibrėžčių. Pataisyti terminai bus teikiami aprobuoti Kalbos komisijai.

 Parengė Alvydas Umbrasas