Spausdinti
, terminologija

Spalio 24 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos, Kultūros ir Finansų ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 7, 9, 11, 12, 12¹, 12², 12³, 12⁴ ir 12⁷ straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 4¹, 4², 4³ ir 6² straipsniais įstatymo projekto terminai (pateikė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba).
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. B1-658 „Dėl Gaišenų patologinių anatominių tyrimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ terminai (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo“ terminai (pateikė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
6. Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Kultūros ministerija).
7. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Finansų ministerija).
8. Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo Europos Sąjungoje įstatymo projekto terminas (pateikė Finansų ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė