Spausdinti
, terminologija

Gegužės 12 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Teisingumo, Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pateiktus terminų straipsnių rinkinius.


Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 40 straipsnių ir priedo pakeitimo bei įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Teisingumo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsnis (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Energetikos ministerija).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė