Spausdinti
2012 m. sausio 25 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ir Aplinkos ministerijų Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminai, taip pat toliau svarstytas „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“.

2012 m. sausio 25  d. Terminologijos pakomisės posėdyje kartu su Finansų ir Aplinkos ministerijų atstovais apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminai iš šių dokumentų:

1.      Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;

2.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto;

3.      Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-04-14 įsakymu Nr. D1-199;

4.      Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo projekto.

 

Pritarta terminams politinės partijos finansavimo pajamos, potvynis, miško želdiniai, miško žėliniai, nepriklausomas medienos vertintojas ir kt.

Pateikta redakcinių ir kitokių pastabų dėl apibrėžčių. Pataisyti terminai bus teikiami aprobuoti Kalbos komisijai.

Posėdyje tęstas praėjusiais metais pradėtas „Aiškinamojo medienos terminų žodyno“ (rengimo grupės vadovas B. Papreckis) svarstymas.

Parengė Alvydas Umbrasas