Spausdinti
, terminologija

Gegužės 20 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir V. Lakio vadovėlio „Audito teorija ir praktika“ terminų straipsniai.


Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl finansų ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-306 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Finansų ministerija).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).

Parengė Gita Kazlauskaitė