Spausdinti
, terminologija
2014 m. rugsėjo 17 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų ir Teisingumo ministerijų, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

2014 m. rugsėjo 17 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui Finansų ir Teisingumo ministerijų, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pateikti terminai iš šių rengiamų dokumentų:

1. Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 pakeitimo įstatymo projekto (LR finansų ministerija);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (LR finansų ministerija);

3. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl Viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto (LR finansų ministerija);

4.  Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ tvirtinimo“ projekto ir Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“ projekto (LR finansų ministerija);

5. Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių įstatymo projekto (LR teisingumo ministerija);

6. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (LR teisingumo ministerija);

7.  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Žuvininkystės produktų, tiekiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ projekto (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba);

8. Asmens ir turto saugos įstatymo naujos redakcijos projekto (Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos).

 

Pasiūlyta keisti kai kuriuos terminus (pvz., mažais kiekiais sugautų (= gaudomų) žuvų tiekėjas, mažais kiekiais pagamintų (= gaminamų) žuvininkystės produktų tiekėjas). Daugiausia diskutuota dėl apibrėžčių tikslumo, stilingumo, derėjimo tarpusavyje.

Parengė Alvydas Umbrasas