Spausdinti
, terminologija

Gruodžio 2 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos,  Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-309 „Dėl Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
3. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 pakeitimo įstatymo projekto;
4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo projekto;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašo ir Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų patvirtinimo“ projekto;
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“ projekto;
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl  Alkoholio vartojimo įpročių vertinimo ir trumposios intervencijos alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto;
9. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Bendros energetikos darbuotojų atestavimo schemos patvirtinimo“ projekto.

Parengė Alvydas Umbrasas