Spausdinti
, terminologija

Rugsėjo 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Radiacinės saugos centro pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:
1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-3.1.1-202 „Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginiai“ patvirtinimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija).
2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 7 ir 16 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymo projekto terminų straipsniai (pateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba).
3. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Finansų ministerija).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ terminų straipsniai (pateikė Finansų ministerija).
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Ekologiškų viešojo maitinimo įstaigų sertifikavimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-95 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Radiacinės saugos centras).
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminų straipsniai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-1014 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 ,,Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ termino straipsnis (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).
13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto termino straipsnis (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius bendru sutarimu nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė