Spausdinti
, terminologija
2014 m. gruodžio 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

2014 m. gruodžio 10 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui Aplinkos, Energetikos, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijų pateikti terminai iš šių rengiamų dokumentų:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);

2. Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės rentos įstatymo Nr. X-980 1, 4, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas projekto (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija);

3. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 20, 23, 33 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (LR energetikos ministerija);

4. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo VIII-1679 pakeitimo įstatymo projekto (LR sveikatos apsaugos ministerija);

5. Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių projekto (LR susisiekimo ministerija);

6. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (LR finansų ministerija);

7. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 1, 2 ir 51 straipsnių, priedo pakeitimo, VIII skyriaus pernumeravimo ir įstatymo papildymo naujais VIII ir XIX skyriais įstatymo projekto (LR teisingumo ministerija);

8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ projekto (LR žemės ūkio ministerija);

9. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projekto (LR žemės ūkio ministerija).

Pritarta, pavyzdžiui, terminams nuotekų kaupimo rezervuaras, biomedicininių tyrimų etinė priežiūra, skolinis įsipareigojimas, Europos apsaugos orderis, ariamoji žemė, juodasis pūdymas, žaliausiasis pūdymas, nepiniginis įnašas, verslo planas, vidinės miškotvarkos projektas.

Posėdyje taip pat aptarta Europos Komisijos užklausa dėl anglų kalbos terminų ground speed ir ground track atitikmenų. Neprieštarauta Susisiekimo ministerijos siūlymui teikti atitinkami greitis žemės atžvilgiu ir kelio linija.

Parengė Alvydas Umbrasas