Spausdinti
, terminologija

Kovo 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo ,,Dėl Nacionalinių taisyklių rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo ir Nacionalinių taisyklių sąrašo patvirtinimo“ projekto;
2. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066  2, 5, 6, 12, 16, 24, 28, 33, 35, 41, 45, 46, 47, 49, 52 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 41(1) straipsniu ir III skyriaus dešimtuoju skirsniu įstatymo projekto;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 521 „Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
6. Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 3D-13 „Dėl Nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
8. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo NR. XIII-804 pakeitimo įstatymo projekto.

Pateikta pastabų dėl terminų ir jų apibrėžčių. Pagal pastabas pataisyti terminų rinkiniai bus teikiami aprobuoti Kalbos komisijai ir skelbiami Terminų banke.


Parengė Alvydas Umbrasas