Spausdinti
, terminologija
2014 m. spalio 1 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo ir Finansų ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

2014 m. spalio 1 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo ir Finansų ministerijų pateikti terminai iš šių rengiamų dokumentų:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto (LR aplinkos ministerija);
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (LR aplinkos ministerija);
3. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 (TAR, 2014-06-17, Nr. 7685) (LR aplinkos ministerija);
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (LR aplinkos ministerija);
6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo 20¹ straipsniu įstatymo projekto (LR aplinkos ministerija);
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Planų, programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);
10. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 17, 18, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija);
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės reikalavimo teisės ir valstybės nuosavybėn perimto skolininkų arba trečiųjų asmenų turto pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto (LR finansų ministerija).

 

Pritarta, pavyzdžiui, terminams geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas, vandens tiekimo pertrūkis, paviršinių nuotekų tvarkytojas, požeminio vandens vandenvietė, biomanipuliacija, dugno nuosėdos, pakrantė, specialiųjų poreikių lygis.

Parengė Alvydas Umbrasas