Spausdinti
, terminologija
2014 m. gegužės 14 d. Terminologijos pakomisės posėdžiuose apsvarstyti Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijų ir Lietuvos banko Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai, Europos žodyno „Eurovoc“ tarptautinių santykių ir tarptautinės prekybos terminai, taip pat Lietuvos standarto LST EN 13481-1 „Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 1 dalis. Apibrėžtys“ terminai.

2014 m. gegužės 14 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos terminų bankui Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijų ir Lietuvos banko pateikti terminai iš šių rengiamų dokumentų:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. Įsakymo Nr. 166 „Dėl pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl valstybinėje žemėje esančių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano patvirtinimo“ projekto (LR aplinkos ministerija);

4. Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Indeksą sekančių kolektyvinio investavimo subjektų, biržoje prekiaujamų fondų ir kitų papildomų kolektyvinio investavimo subjektų reikalavimų patvirtinimo“ projekto (Lietuvos bankas);

5. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų projekto (LR užsienio reikalų ministerija).

Posėdyje taip pat apsvarstyti Europos žodyno „Eurovoc“ tarptautinių santykių ir tarptautinės prekybos terminai ir Lietuvos standarto LST EN 13481-1 „Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 1 dalis. Apibrėžtys“ nauji terminai. 

Pritarta, pavyzdžiui, šiems teisės aktų terminams: pažeista žemė, pažeistos žemės rekultivavimas, derlingasis dirvožemio sluoksnis, indeksą sekantis kolektyvinio investavimo subjektas, orientacinė grynųjų aktyvų vertė. Dalį terminų pasiūlyta keisti, pvz.: natūralioji terpė = vandens terpė, žemapelkinis durpynas = žemapelkės durpynas, valstybinėje žemėje esančios pažeistos žemės = valstybinė pažeista žemė.

Sutarta keisti kai kuriuos Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, pvz.: didmeninės prekybos susitarimas = prekių susitarimas (angl. commodity agreement), pagrindinis produktas = pirminis produktas (angl. primary product), produkto kilmė = kilmės statusą turintis produktas (angl. originating product), susitarimo atnaujinimas = susitarimo pratęsimas (angl. renewal of an agreement), viršūnių susitikimas = aukščiausiojo lygio susitikimas (angl. summit meeting), plėtros pagalba = parama vystymuisi (angl. development aid), teismų bendradarbiavimas = teisinis bendradarbiavimas (angl. legal cooperation), tarptautinis tarpininkavimas = tarptautinis arbitražas (angl. international arbitration).

Parengė Alvydas Umbrasas