Spausdinti
, terminologija

Birželio 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Aplinkos, Žemės ūkio, Kultūros ministerijų, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos Komisijos vertėjų terminologinės užklausos.

Terminų straipsnių rinkinius sudaro:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Susisiekimo ministerija).
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-835 „Dėl laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
4. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Aplinkos ministerija).
5. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Aplinkos ministerija).
6. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto terminai (pateikė Žemės ūkio ministerija).
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir finansų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D 171/1k 080 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto terminas (pateikė Žemės ūkio ministerija).
8. Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-149(2) terminai (pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija).
9. Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ projekto terminai (pateikė Kultūros ministerija).
10. Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo projekto terminas (pateikė Ūkio ministerija).
11. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto terminas (pateikė Kultūros ministerija ).

Atkreiptas dėmesys į taisytinus terminų straipsnius. Pagal pakomisės pastabas pataisytus terminų straipsnių rinkinius nutarta teikti svarstyti Kalbos komisijai.

Parengė Gita Kazlauskaitė