Spausdinti
, terminologija

Gegužės 3 ir 17 d. Terminologijos pakomisės posėdžiuose apsvarstyti Seimo, Aplinkos, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat  Lietuvos saugios laivybos administracijos, Radiacinės saugos centro, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Rinkiniai sudaryti iš šių rengiamų teisės aktų terminų:

1. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392  2, 3, 4, 10 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto;
3. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-133 „Dėl Patikrintos bendrosios konteinerio masės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto;
4. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto;
5. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projekto;
6. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 9¹ straipsniu pakeitimo įstatymo projekto;
7. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo projekto;
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto;
9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių“ pakeitimo“ projekto;
10. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 24, 25 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto;
11. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo projekto.


Pritarta, pavyzdžiui, šiems terminams: bendroji konteinerio masė, kartografinis kūrinys, karšto vandens kainos dedamųjų projektas, psichikos sveikatos slaugos paslaugos, vienarūšių krovinių srautas, atrankinis sveikatos tikrinimas, esamosios apšvitos situacija, gamtinis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas, medicininės radiologijos procedūra. Pateikta pastabų dėl kai kurių terminų ir apibrėžčių.


Parengė Alvydas Umbrasas