Spausdinti
Sausio 20 d. Kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisė baigė svarstyti galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo gretybes...

Sausio 20 d. Kalbos komisijos Tarties ir kirčiavimo pakomisė baigė svarstyti galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo gretybes, kurių kirčiavimo norma yra svyravusi (medžiagą parengė ir svarstymams vadovavo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys).

Kai kurių daiktavardžių kirčiavimą nutarta tikslinti. Parengta kirčiavimo rekomendacija sausio 29 d. teikiama svarstyti ir tvirtinti komisijai (žr. Naujienos/ Komisijos posėdžiai). Pakomisė toliau svarsto daiktavardžių kirčiavimo gretybes (priešdėlinių ir sudurtinių daiktavardžių).

_______________________

Dėl galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo rekomendacijos projekto

Peržiūrėjus galūnės -a vedinius pastebėta, kad kai kurių semantinių grupių daiktavardžių kirčiavimą bendrinėje kalboje linkstama apibendrinti. Atsižvelgdama į tai pakomisė siūlo vienodinti kai kurių to paties darybos tipo ir semantinio lauko daiktavardžių kirčiavimą.

Pavyzdžiui, „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 2000) daiktavardžių gleizà, kniūrà, vambrà nurodoma tik 4 kirčiuotė, niurksà – tik 3, niaura nurodomi du variantai – niaurà 3, niáura 1, o klibindos ir murksos nurodoma tik 2 kirčiuotė. Tačiau dìlba, drìmba, klùika ir daugelis kitų panašių daiktavardžių kirčiuojami pastoviai – pagal 1-ąją kirčiuotę.

Pakomisė siūlo visus menkinamosios reikšmės daiktavardžius su galūne -a kirčiuoti pastoviai pagal 1 kirčiuotę, tačiau klaidomis nelaikyti ir iki šiol teiktų variantų, todėl teikiama:

gléiza 1, gleizà 4
klibìnda 1, klibindà 2
kniū́ra 1, kniūrà 4
mùrksa 1, murksà 2
niáura 1, niaurà 3
niùrksa 1, niurksà 3
táuza 1, tauzà 4
švýgžda 1, švygždà 4
vámbra 1, vambrà 4

Atsižvelgus į kirčiavimo polinkį greta negalià 2 nutarta teikti ir nẽgalia 1 (plg. netvarkà 4, nẽtvarka 1; nẽmiga 1), greta pãnieka 1paniekà 3b, greta kopà 2kópa 1 (plg. veiksm. kópti, kópia, kópė „lipti“), greta pãsukos 1 (dgs. kilm. pãsukų) – pãsukos 3b (dgs. kilm. pasukų̃), greta skaidrė̃ 4skaĩdrė 2, be to, greta čiáupas 3 (dgs. vard. čiaupaĩ) – čiáupas 1 (dgs. vard. čiáupai), greta dáigas 3 (dgs. gal. dáigus) – daĩgas 4 (dgs. gal. daigùs).

Užrašas (DŽ4ùžrašas 1, 3b, t. y.: ùžrašai ir užrašaĩ, ùžrašų ir užrašų̃…) linkstama kirčiuoti kaip są́rašas 3a (DŽ4, t. y.: sąrašaĩ, sąrašų̃…), todėl rekomendacijoje teikiama: są́rašas 3a, 1; ùžrašas 3b, 1. Tačiau kiti veiksmažodiniai galūnės -as vediniai, turintys priešdėlius į-, per-, už-, bendrinėje kalboje dažniausiai esti pastovaus kirčiavimo, pvz.: į́našas, į́rašas, į́sakas, į́taisas, į́vadas; pérdaras, pérkasas, pérvalkas; ùžpilas, ùžpildas, ùžstatas, ùžtvaras ir kt. Todėl siūloma kirčiuoti:

į́dagas 1, 3a
į́daras 1, 3a
į́kratas 1, 3a
į́žadas 1, 3a
pérvaras 1, 3a
ùžlaidas 1, 3b
ùždaras 1, 3b
ùžpalas 1, 3
b

(Plg. DŽ4: į́dagas 3a, į́daras 3a, į́žadas 3a, pérvaras 3a, ùžlaidas 3b, ùždaras 3b, ùžpalas 3b.)

Kai kurie anksčiau teikti pagrindiniai kirčiavimo variantai rekomendacijoje pastumti į šalutinių vietą. Pavyzdžiui, anksčiau teikta priekãlas 2, príekalas 1 (DŽ4), rekomendacijoje teikiama príekalas 1, priekãlas 2, anksčiau aistrà 2, 4 (vns. kilm. aĩstros ir aistrõs), dabar atvirkščiai – aistrà 4, 2 (t. y. vns. kilm.: aistrõs ir aĩstros).

Nutarta visai nebeteikti tokių bendrinėje kalboje nunykusių kirčiavimo variantų, kaip slėnỹs 4, važỹs 4, ráuda 1, kal̃tė 2.

Trijų dažniau bendrinėje kalboje vartojamų daiktavardžių kirčiavimo polinkį padėjo nustatyti Kalbos komisijos tinklalapio lankytojai. Iš 220 balsavusių daiktavardį skliautas pagal 4 kirčiuotę kirčiavo 178 lankytojai (pagal 2-ąją – 42), speigas taip pat daugiausia kirčiavo pagal 4 kirčiuotę – 189 (iš 322, pagal 2 kirčiuotę – 52, pagal 3-iąją – 47, pagal 1-ąją – 34), lėkštė pagal 4-ąją kirčiuotę kirčiavo 321 (iš 344, atitinkamai pagal 2-ąją tik 23). Todėl pakomisė siūlo kirčiuoti:

skliaũtas 2, 4 (plg. DŽ4 tik skliaũtas 2)
spéigas 1, speĩgas 4 (plg. DŽ4 tik spéigas 1)
lėkštė̃ 4, lė̃kštė 2 (plg. DŽ4 lė̃kštė 2, lėkštė̃ 4)

Savotiškais terminais tapusių galūninės darybos daiktavardžių – raĩdė, tiesė̃, kreivė̃ – kirčiavimas iš esmės nekeistas, tik šalia tiesė̃ 4 pridėta gretybė tiẽsė 2 (plg. DŽ4 gretybes kreivė̃ 4, kreĩvė 2). Viešojoje vartosenoje turėtų būti laikomasi pirmojo varianto. Taigi taisyklingai kirčiuojama:
raĩdė 2, vns. kilm. raĩdės, dgs. kilm. raĩdžių... (kaip lãpė, lãpės, lãpių...
kreivė̃ 4 ir tiesė̃ 4, vns. kilm. kreivė̃s, tiesė̃s, dgs. kilm. kreivių̃, tiesių̃... (kaip varlė̃, varlė̃s, varlių̃...)

Visą pakomisės teikiamų kirčiavimo gretybių sąrašą žr. priede.

Parengė Aistė Pangonytė