Spausdinti

Komisija patvirtino Tarties ir kirčiavimo pakomisės parengtą rekomendaciją „Dėl kai kurių priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo“...

Vasario 26 d. posėdyje Kalbos komisija patvirtino Tarties ir kirčiavimo pakomisės parengtą rekomendaciją „Dėl kai kurių priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimo“ (žr. Aktualiausios temos / Tartis ir kirčiavimas). Kirčiavimo normos patikslintos atsižvelgus į šnekamosios kalbos polinkius ir kartu paisant bendrinės kalbos normų teikimo tradicijos.

Pavyzdžiui, priešdėlio ne- vediniai, kurių darybos pamatas 4 kirčiuotės daiktavardžiai, taip pat kirčiuojami pagal 4 kirčiuotę (pvz., nedraũgas, netiesà), tačiau tokie daiktavardžiai, kaip nesėkmė̃, nebūtìs, gali būti suvokiami kaip priesaginės darybos vediniai, plg.: nesėkmė̃ – ne-si-sèkti; nebūtìs – nebū́ti. Matyt, todėl į bendrinę kalbą jau anksčiau įsileista gretybių. Pavyzdžiui, „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (Vilnius, 2000) teikia: nesėkmė̃ 4, 3b; nebūtìs, -iẽs 4, 3b. Pakomisė pasiūlė atsižvelgti į vartosenos polinkius ir pripažinti pagrindiniu 3b kirčiuotės variantą:

nebūtìs 3b, 4 (vns. gal. nẽbūtį ir nebū̃tį)

negarbė̃ 3b, 4 (vns. gal. nẽgarbę ir negar̃bę)

nesėkmė̃ 3b, 4 (vns. gal. nẽsėkmę ir nesė̃kmę)

netvarkà 3b, 4, nẽtvarka 1 (vns. gal. nẽtvarką ir netvar̃ką)

neviltìs 3b (DŽ4 teikiama neviltìs, -iẽs 3b, nevìltis, -ies 1, tačiau 5-ojoje kirčiavimo rekomendacijoje teikiama tik viltìs 3, 4 – nebeteikiama vìltis 1).

nežinià 3b, 4 (vns. gal. (į) nẽžinią ir (į) nežìnią)

Atvirkščiai, rodos, elgiamasi su tradiciškai 3 kirčiuotei prisiskiriamais daiktavardžiais: paantraštė̃, paatogražỹs, palaukė̃, paširdžiaĩ. Tačiau pakomisės vadovo prof. habil. dr. Antano Pakerio teigimu, aiškios taisyklės čia nėra, ne vienu atveju norma svyruoja, todėl pakomisė nutarė leisti ir 1 kirčiuotės variantą, o kai jis buvo teiktas ir anksčiau (DŽ4paantraštė̃ 34b, paañtraštė 1) – kelti jį į priekį. Teikiama:

paañtraštė 1, paantraštė̃ 34b

paatogrąžỹs 35b, paatógrąžis 1

palaukė̃ 3b, palaũkė 2

paširdžiaĩ 3b, pašìrdžiai 1 (plg. paslė́psniai, pakìnkliai)

Su 1-osios kirčiuotės gretybėmis nutarta teikti šiuos priešdėlinius daiktavardžius:

pakõjis 2, pakójis 1 (nebeteikiamas pakojỹs 3b)

pavainìkis 2, pãvainikis 1 (plg. pãžibintis, pãkomitetis)

1-osios kirčiuotės variantas sistemiškesnis, todėl iškeltas kaip pagrindinis šiuo atveju: į́namis, -ė 1, įnamỹs, -ė̃ 3a, plg. į́brolis, į́nagis, į́rankis. O variantas poledýnmetis 1, manoma, patogesnis nei dėsningasis póledynmetis 1, tačiau pagrindinė kirčiavimo norma išlieka póledynmetis.

Šalutiniai kirčiavimo variantai – poledýnmetis 1, ãpkraštis 1, pakójis 1, pašìrdžiai 1, pãvainikis 1, palaũkė 2 – laikomi perspektyviais, galbūt pereisiančiais ir į pagrindinio varianto vietą, tačiau dabar teikiami kaip gretybės. Kirčiavimo normos keičiamos palaipsniui, žiūrint tradicijos.

Parengė Aistė Pangonytė