Spausdinti
Tarties ir kirčiavimo pakomisė kartu su vardyno specialistais 2009 m. lapkričio 5 d. apsvarstė rekomendaciją „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“ ir nutarė teikti ją Kalbos komisijai tvirtinti protokoliniu nutarimu.

 

Tarties ir kirčiavimo pakomisė kartu su vardyno specialistais 2009 m. lapkričio 5 d. apsvarstė rekomendaciją „Dėl šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo“ ir nutarė teikti ją Kalbos komisijai tvirtinti protokoliniu nutarimu.  Projektą parengė pakomisės pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia. (Svarstyme dalyvavo: Antanas Pakerys, Jūratė Palionytė, Irena Smetonienė, kviestiniai Vardyno pakomisės nariai: Alma Ragauskaitė, Daiva Sinkevičiūtė; sekretoriato darbuotojai: Aurelija Dvylytė, Aistė Pangonytė.)
 
Aktualumas
Šešeri metai galioja 2003 m. birželio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3009), leidžiantis moterims atsisakyti šeiminį statusą rodančių priesagų ar suteikti statuso nerodančią pavardę mergaitei. Tačiau, nors galūninės darybos pavardės iš esmės ir nėra naujos – fiksuotos istoriniuose šaltiniuose ir tarmėse, bet nesukaupta duomenų apie jų kirčiavimą, nebūta jų akcentologinių tyrimų, todėl iš karto nesiryžta nustatyti jų kirčiavimo.
Trumposios moterų pavardės su galūne -ė neišplito: Gyventojų registro tarnybos duomenimis, iki 2009 m. balandžio, jų pasirinkta tik apie 3,5 tūkst. Vis dėlto poreikis rekomendacijų, kaip tokios formos moterų pavardes kirčiuoti, – iškilo.
 
Sprendimas
Teikiama kirčiavimo rekomendacija paremta galūninės darybos apeliatyvų (bendrinių žodžių) kirčiavimo dėsningumais. Plg.: Adomė́nas (1) ir Adomė́nė kaip pilė́nas (1) ir pilė́nė (1); Ramõnas (2) ir Ramõnė (2) kaip kapitõnas (2) ir kapitõnė (2); Dagỹs (4) ir Dagė̃ (4), kilm. Dagė̃s... kaip bailỹs (4) ir bailė̃ (4), kilm. bailė̃s...
Pirmenybė teikiama vediniams be metatonijos (priegaidžių kaitos), plg.: nors bendriniai žodžiai: vil̃kas (4) ir su metatonija vìlkė (1), pavardės Vil̃kas (4) ir be metatonijos Vil̃kė (2).  
 
Rekomendacijos
Šeiminės padėties nerodančios moterų pavardės su galūne -ė daugiausia kirčiuojamos pagal 1-ąją ir 2-ąją, rečiau – pagal 3-iąją ir 4-ąją kirčiuotes. Palyginti retą galūnės kirtį gauna tos moterų pavardės, kurios padarytos iš vyrų pavardžių su kirčiuotomis galūnėmis -ỹs, -ė̃, pvz.: Dagė̃ (: Dagỹs), Kregždė̃ (plg. vyro pavardę Kregždė̃), Šepetė̃ (: Šepetỹs), Vėgėlė̃ (plg. vyro pavardę Vėgėlė̃). Pakomisėje apsvarstytą ir pagal pastabas patobulintą rekomendacijos projektą žr. skyriuje Nutarimai, Projektai, čia.
 
Priesaginių moterų pavardžių kirčiavimas
Priesaginių moterų pavardžių kirčiavimas aptartas skyriuje Nutarimai, Asmenvardžiai
Atsižvelgus į pamatinės vyriškos pavardės kirčiavimo tipą kirčiuojamos ir ištekėjusių moterų pavardės su priesagomis -ienė, -uvienė. Pastebėtina, kad taip pat išskirtinis yra pavardžių, kurių pamatas yra 3-iosios kirčiuotės vyrų pavardės su kirčiuotomis galūnėmis -ỹs, -ė̃, kirčiavimas, plg.: Šérnas 3, Viésulas 3a, Kãtinas 3bŠérnienė, Víesulienė, Kãtinienė, bet Vėžỹs 3, Šepetỹs 3b, Vėgėlė̃ 3a – Vėžíenė, Šepetíenė Vėgelíenė.
 
Ši pakomisės parengta kirčiavimo rekomendacija jau 18-oji, visą jų sąrašą žr. svetainės skyriuje Nutarimai, Tartis ir kirčiavimas. Komisija projektą svarstys artimiausiame posėdyje.

 

Aistė Pangonytė

Komentarus šiuo klausimu prašom siųsti adresu aiste.pangonyte@vlkk.lt.