Spausdinti
Spalio 22 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.

Spalio 22 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“.
Posėdyje sutarta dėl kai kurių skolinių teikimo, pavyzdžiui:

draivas svet. ntk. = pólėkis.
džakuzi, džakuzė svet. ntk. = sūkurìnė vonià.
efèktas tarpt. || 1. póveikis; 2. į́spūdis.
efektìngas, -a tarpt. || įspūdìngas, -a; stùlbinantis, -i.
efektyvùmas tarpt. || veiksmingùmas; paveikùmas; našùmas.
efektyvùs,-ì tarpt. || 1. veiksmìngas, -a; paveikùs, -ì; 2. našùs, -ì; mókamas, -a;
egoìstas, -ė tarpt. | savìmyla.
egoìzmas tarpt. | savìmeilė.
egzilis tarpt. || 1. tremtìs; 2. emigrãcija; 3. išeivijà.
egzisteñcija tarpt. | būtìs, buvìmas.
egzistúoti tarpt. | bū́ti, gyvúoti; gyvénti.
egzòdas tarpt. || išeivijà.
ekipà tarpt. || sport. kománda; į́gula; grùpė.
ekipãžas tarpt. || (laĩvo, lėktùvo ir pan.) į́gula.
eklèras tarpt. || kul. plikýtas (tešlõs) pyragáitis.
ekonòmija tarpt. ekon., fin. || taũpymas.
ekonòminti svet. ntk. = taupýti.
eksceleñcija tarpt. | prakilnýbė.
ekscèsas tarpt. || išsišokìmas.
ekskliuzỹvus, -i svet. ntk. = išskirtìnis, -ė; ypatìngas, -a; išimtìnis, -ė.
ekspres-: ekspresanalizė svet. ntk. = chem. greitóji anãlizė; ekspresinformacija svet. ntk. = operatyvióji informãcija.
eksprèsija tarpt. || 1. raiškà; ìšraiška; 2. vaizdingùmas; išraiškingùmas.
eksterjèras tarpt. | ìšorė.
ekstremalùs, -ì tarpt. || ribìnis, -ė; kraštutinis, -ė, ypatìngas, -a.­ G  l a i p s n i a v i m a s 5
ekvalaizeris svet. ntk. = el., techn. vienodintùvas.
elèktas, -ė svet. ntk. = (naujai) ìšrinktas, -à: prezidentas  e l e k t a s (= naujai išrinktasis prezidentas).
elektro-:
          elektrodrelė, elektrodrelis svet. ntk. = techn. elektrìnis gręžtùvas.
          elektrogrąžtas hibr. ntk. = techn. elektrìnis gręžtuvas.
          elektroinžinerija hibr. ntk. = techn. elektrotèchnika.
elementarùs, -ì tarpt. || pàprastas, -à; pagrindìnis, -ė; pradìnis, -ė: Užtenka laikytis e l e m e n t a r i ų (= pagrindinių) eismo saugumo taisyklių; e l e m e n t a r u s (= pradinis) kalbos mokėjimo lygis; e l e m e n t a r ūs (= svarbiausi) darbo saugos reikalavimai; e l e m e n t a r u s (= paprastas) pavyzdys.­ G  l a i p s n i a v i m a s 5
eliminúoti tarpt. || 1. pašãlinti; 2. išbraũkti; 3. išstùmti.
emineñcija tarpt. | šventenýbė (kreipiantis į pačius aukščiausius dvasininkus).
emòcijos tarpt. || jausmaĩ.
enterpreneris, -ė, entrepreneris, -ė svet. ntk. = ekon. į́monininkas, -ė.
enterprenerystė, entreprenerystė hibr. ntk. = ekon. į́monių vadýba.
estragonas svet. ntk. = bot. peletrū̃nas.
eurol(i)andas svet. ntk. = Euròpos šãlys; Euròpos erdvė̃.
ežektorius svet. ntk. = spec. čiurkšlìnis vakuumìnis siurblỹs.

Pastaba. Pakomisės sprendimai įsigalioja pritarus komisijai.

Ženklų reikšmės
= nevartotina
– geriau nevartoti
|| galima vartoti
| vartotina

Parengė Gita Kazlauskaitė