Spausdinti
Toliau svarstoma „Kalbos patarimų“ dalis „Leksikos skoliniai“.

Rugsėjo 10 d. Žodyno pakomisė toliau svarstė „Kalbos patarimų“ dalį „Leksikos skoliniai“. Posėdyje sutarta dėl kai kurių skolinių teikimo, pavyzdžiui:

baba svet. ntk. = močiùtė, senẽlė.
babkės žarg. svet. ntk. = pinigaĩ.
bachuras, bachūras svet. ntk. = 1. menk. vaikė̃zas, berniõkas; 2. vaikìnas; 3. draugẽlis.
1 bagetas svet. ntk. = stat. rė́mjuostė.
2 bagetas svet. ntk. = maist., prek. prancū̃ziškasis batònas.
k
G galūnės ir baigmenys 1.4.
bai (bai) svet. ntk. =
sudiẽ; ikì (pasimãtymo), vìso (gẽro).
bajeris žarg. svet. ntk. = pókštas, juokẽlis, triùkas, išdáiga: Mėtyti, skaldyti bajerius (= Pókštauti, juokáuti, krė̃sti juokùs).
baliavoti svet. ntk. = puotáuti, pokyliáuti, švę̃sti; ū̃žti.
k ŽS
balinis, -ė hibr. ntk. = 1. pramogìnis, -ė: B a l i n i a i (=Pramogìniai) šõkiai. 2. vakarìnis, -ė: B a l i n ė (= Vakarìnė) suknẽlė.
balius svet. ntk. = puotà, pókylis: Kaukių b a l i u s (=Maskaradas).Vart.: Verdžio opera „Kaukių balius“.
banda svet. ntk. =
gaujà
bando svet. ntk. = spec. raĩštis, ãprišalas; juostẽlė (plaukų).
banerinis, -ė hibr. ntk. = spec. kaitùsis, -čióji: B a n e r i n ė (= Kaičióji) reklamà.
baneris svet. ntk. = spec.
reklãminė júosta; kaičióji reklamà.
banketas tarpt. ½½
pókylis, (kviestìniai, iškilmìngi) piẽtūs, vakariẽnė; puotà, váišės.
bankètinis, -ė tarpt. | pókylių (salė).
baravỹkas bot.
½
storkõtis, tikrìnis.
barbekiù tarpt.
| 1. (ant grotẽlių kẽptas) kepsnỹs; 2. kepsnìnė.
bardačiokas svet. ntk. = aut. parankìnė; daiktìnė, dėtuvė; pirštininė...
bardakas žarg. svet. ntk. =
netvarkà; jõvalas.
barkodas svet. ntk. = brūkšnìnis kòdas.

barkodinės svarstyklės = brūkšniakòdės svarstỹklės.
batareika, batareikė svet. ntk. = el., prek. 1. batèrija; 2. el., prek. (elektrìnis) žibintuvė̃lis.
bãzinis, -ė tarpt.
| 1. pagrindìnis, -ė; pamatìnis, -ė; atramìnis, -ė; 2. esmìnis, -ė; svarbiáusias, -ia.
bazúoti(s) tarpt.
| tel̃kti(s). k L2

Pastaba. Pakomisės sprendimai įsigalioja pritarus komisijai.

Ženklų reikšmės
= nevartotina
– geriau nevartoti
|| galima vartoti
| vartotina

Parengė Gita Kazlauskaitė