Spausdinti

     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) Tarties ir kirčiavimo pakomisė, atsižvelgdama į realiosios vartosenos kirčiavimo polinkius ir norminimo tradicijas, taip pat į rengiamo „Bendrinės kalbos žodyno“ (http://bkz.lki.lt) poreikius, nuolat atnaujina, pildo anksčiau paskelbtas kirčiavimo rekomendacijas (žr. Aktualiausios temos/ Tartis ir kirčiavimas). 2020 m. vasario 6 d. Kalbos komisijos posėdyje naujais ar pakoreguotais daiktavardžių, būdvardžių, prieveiksmių ir dalelyčių kirčiavimo variantais buvo papildytos septynios rekomendacijos (žr. VLKK nutarimai/ Protokoliniai nutarimai).

     Komentuoja pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia...

 

     Priesaginį daiktavardį geluonis teikiama kirčiuoti ne tik tradiciškai (geluonìs, geluoniẽs, gẽluonį 3b), bet ir pagal 2-ąją kirčiuotę, t. y. geluõnis, -io, geluoniù (rekomendacija K-5). Šiuo atveju pasikeičia ir žodžio linksniuotė, plg. taip pat kirčiuojamą grobuõnis, -io (tradicinis kirtis – grobuonìs, -iẽs 3a).

Kirčiavimo variantai rekomenduojami ir galūninės darybos daiktavardžiui gram̃zdas 2, 4 (pvz., dgs. vardininką galima rinktis gram̃zdai arba gramzdaĩ), o galūnės vedinio gaiva kirčiavimą siūloma diferencijuoti pagal žodžio reikšmę, t. y. skirti gaivà 3, gáiva 1 ‚toks gaivusis gėrimas‘ (vieni atsigers gaivõs, kiti – gáivos) ir gaivà 4 ‚gaivumas; bot. toks augalas‘ (rekomendacija K-6).

     Sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo rekomendacija K-8 papildyta šiais variantiškai kirčiuojamais žodžiais: aukštalipỹs, -ė̃ 3b, 34b; aukštãlipis, -ė 1, geradarỹs, -ė̃ 3b, 34b, gerãdaris, -ė 1 (1 punktas) ir gaĩdžiagystė 1, gaidžiãgystė 1 (2 punktas). Variantai teikiami pagal kitus tokios pat darybos daiktavardžius, pvz., žąsiaganỹs, -ė̃ 3b, 34b, žąsiãganis, -ė 1; piliãkalnis 1, pìliakalnis 1 (antruoju atveju variantų tvarka skiriasi, nes iki šiol DŽ teikė tik gaĩdžiagystė 1).

     Priesaginių būdvardžių kirčiavimo rekomendacija K-11 papildyta trimis žodžiais – priesagos -inis, -ė vediniais geocentrìnis, -ė 2, geoceñtrinis; -ė 1, vinkšnìnis, -ė 2, vìnkšninis, -ė 1 ir priesagos -iškas, -a vediniu gerãdariškas, -a 1, geradãriškas, -a 1, gẽradariškas, -a 1. Pirmosios priesagos žodžių variantiškas kirčiavimas teikiamas pagal kitus analogiškos darybos būdvardžius (pvz., tarpklasìnis, -ė 2, tarpklãsinis, -ė 1, uosìnis, -ė 2, úosinis, -ė 1), o antrosios priesagos būdvardžių kirčiavimo variantai susiję su variantišku pamatinio daiktavardžio geradarỹs, -ė̃ 3b, 34b, gerãdaris, -ė 1 bei būdvardžio geradãris, -ė 2 kirčiavimu. Pastaruoju sudurtiniu būdvardžiu, taip pat aukštalìpis, -ė 2 papildyta rekomendacija K-12 (sudurtiniai būdvardžiai, kaip žinoma, linkstami kirčiuoti antrajame dėmenyje).

     Prieveiksmių kirčiavimo rekomendacija K-16 atnaujinta dviem žodžiais: drauge su tradiciniu tvirtapradžiu begál teikiamas tvirtagalis variantas begal̃ (plg. atgal̃), o šalia šakninio kirčiavimo formos gar̃biai siūlomas ir galūninio kirčio variantas garbiaĩ (plg. dažniau vartojamą priešdėlinį prieveiksmį pagarbiaĩ).

     Tarnybinių ir ekspresinių kalbos dalių kirčiavimo rekomendacijoje K-17 siūloma sukeisti vietomis trijų dalelyčių kirčiavimo gretybes, pirmąsias teikiant realiajai vartosenai įprastas formas su tvirtagaliu galiniu skiemeniu: aliaĩ, aliái ir ãliai; kažiñ ir kažìn; tegul̃ ir tegùl.

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia,
VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas