Spausdinti
Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą...

Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą.

Aptarus kalbos kultūros dėstymo aukštosiose mokyklose problemas, nutarta patvirtinti Tipinių kalbos kultūros programų rengimo laikinosios pakomisės sudėtį. Pakomisė, sudaryta iš Vilniaus universiteto (N. Linkevičienė, A. Smetona), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (A. Kaulakienė), Teisės akademijos (G. Akelaitis), Vilniaus pedagoginio universiteto (L. Murinienė), Šiaulių universiteto (A. Malakauskas) dėstytojų, įpareigota parengti dvejopas tipines kalbos kultūros dėstymo aukštosiose mokyklose programas – vieną techninės, kitą – socialinės pakraipos. Daugiausia dėmesio programose bus skirta specialybės kalbos kultūrai.

Posėdyje apsvarstytas „Kalbos patarimų“ rengimo klausimas. Konstatuota, kad rengėjų darbui trūksta konceptualumo, todėl svarstymas per daug užsitęsė. Nutarta leksikos dalį perduoti Žodyno pakomisei, vadovaujamai prof. E. Jakaitienės (K. Župerka, V. Žilinskienė, D. Mikulėnienė, J. Klimavičius, E. Zaikauskas, D. Liutkevičienė, A. Auksoriūtė, J. Girčienė).

Aplinkos apsaugos specialistams pasiūlyta terminą subalansuota plėtra (sustainable development) keisti terminu darnus vystymas(is).

Apsvarstytas numatomo Vilniaus ir Kauno miestų junginio bendrinio pavadinimo klausimas. Komisijos nuomone, įvairiuose šaltiniuose pramaišiui vartojami žodžiai dipolis, dinapolis, metropolis, žodžių junginys europinio lygmens (arba masto) centras nėra semantiškai tikslūs, o neišverstas anglų kalbos terminas Euro (European) City apskritai nepriimtinas. Pasiūlyta rinktis lietuvišką žodį dvimiestis.

Parengė Regina Dobelienė