Spausdinti
Palyginti su ankstesniais metais, 2009 metais teisės aktų terminologinė kokybė gerėjo, nes Kalbos komisijai vis dažniau teikti vertinti ne galiojančių teisės aktų, o teisės aktų projektų terminai. Iš pernai paskelbtų teisės aktuose vartojamų ar teikiamų vartoti terminų straipsnių 1003 aprobuoti, po 16 teiktinų ir neteiktinų. Lietuvos Respublikos terminų banke 2009 m. pabaigoje iš viso buvo 145 395 terminų straipsniai...

 

    2009 m. toliau pildytas ir tvarkytas Lietuvos Respublikos terminų bankas (toliau – Terminų bankas, LRTB) – internetinis lietuvių kalbos terminijos šaltinis, kuriame skelbiami teisės aktų, terminų žodynų ir pan. terminų straipsniai. Terminų banko informacinės ir organizacinės sistemos koordinavimas ir administravimas – vienas iš tęstinių Kalbos komisijos sekretoriato darbų, Terminų banko priežiūra pavesta Kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriui.

    Terminų banke, terminai.vlkk.lt, 2009 m. paskelbta nemažai teisės aktuose vartojamų ar teikiamų vartoti terminų straipsnių: 1003 aprobuoti, po 16 teiktinų ir neteiktinų. Palyginti su ankstesniais metais, gerokai sumažėjo teisės aktuose vartojamų terminų, kurie vertinami tik kaip teiktini (aprobuotų terminų sinonimai) arba neteiktini (neatitinkantys terminologijos ir kalbos taisyklingumo reikalavimų). Tokį kokybinį pokytį lemia besikeičiantys valstybės institucijų terminijos komisijų prioritetai: vis dažniau Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka teikiami vertinti ne galiojančių teisės aktų, o teisės aktų projektų terminai. Teisės akto rengimo metu lengviau pašalinti terminų ir jų apibrėžčių terminologinius ir kalbinius trūkumus, kartu gerėja ir bendra teisės aktų kokybė.

    Terminų banke 2009 m., be 1003 aprobuotų teisės aktų terminų straipsnių, dar paskelbta 13 000 teiktinų (taip pat daugiau kaip 10 000 terminų straipsnių, paimtų iš terminų žodynų, įvesta į LRTB tarpinę duomenų bazę), 125 neteiktinų terminų straipsnių.

   Iš viso Terminų banke 2009 m. pabaigoje buvo 145 395 terminų straipsniai, iš jų: 5171 aprobuotų terminų, 139 116 teiktinų, 1108 neteiktinų.

    Kalbos komisija 2009 m. toliau organizavo terminų žodynų duomenų kėlimą į Terminų banką. Per metus LRTB informacinė sistema papildyta 8 žodynų terminais. Taip pat Terminų banke atnaujinami „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ duomenys – pirmojo šio žodyno leidimo duomenys keičiami antrojo papildyto ir pataisyto leidimo duomenimis.

    2009 m. Terminų banke paskelbtas vaistinių augalų pavadinimų rinkinys (2103 augalų pavadinimai), apsvarstytas Terminologijos pakomisės, sudarytos iš botanikos specialistų ir kalbininkų terminologų, ir patvirtintas Kalbos komisijos 2009 m. balandžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1.

    Visus metus buvo atliekama LRTB informacinės sistemos priežiūra, palaikyti ryšiai su Seimo Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentu. Bendradarbiauta su Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriaus Kompiuterinės lingvistikos grupe. Jos darbuotojai konsultuoti terminų pateikimo Terminų banke klausimais. Kartu spręstos terminų žodynų duomenų dėjimo į Terminų banką problemos, teikti siūlymai dėl jų sprendimo.

    Institucijų terminijos komisijų atstovai raštu ir žodžiu konsultuoti duomenų pateikimo į LRTB klausimais.

    Taigi nuosekliai pildomas, tvarkomas Terminų bankas – ne tik įvairių sričių terminiją aprėpiantis šaltinis, bet ir veiksminga priemonė, kuria užtikrinama taisyklingos lietuvių kalbos terminijos sklaida ir prieinamumas.

 

_________________

Plačiau – Kalbos komisijos 2009 m. veiklos ataskaitoje, žr. Apie mus, Veiklos ataskaitos.