Spausdinti
, kalbos politika
Gruodžio pradžioje Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamente Liuksemburge vyko tarpinstitucinis terminologų pasitarimas „ES institucijų lietuvių kalbos vertimo padalinių bendradarbiavimas terminologijos srityje 2011 metais“.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė gruodžio 8–9 d. lankėsi Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamente Liuksemburge. VLKK sekretoriato atstovės buvo pakviestos į tarpinstitucinį terminologų pasitarimą „ES institucijų lietuvių kalbos vertimo padalinių bendradarbiavimas terminologijos srityje 2011 metais“. Šiame pasitarime dalyvavo Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Europos centrinio banko, Audito Rūmų, Teisingumo Teismo, kitų ES institucijų lietuvių kalbos vertimo padalinių vadovai ir terminologai.

Be svarbių ES institucijų terminologams terminologinio darbo, duomenų mainų sistemų klausimų, ypač daug dėmesio buvo skirta pradedamo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų terminologinio bendradarbiavimo vieno langelio principu problemoms. Šio bendradarbiavimo tikslas – Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimas. Siekiant kuo didesnio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų terminijos darnumo, aiškumo ir tikslumo, reikalinga, kad būtų priimami kolektyviniai sprendimai dėl terminų. Taigi terminų derinimo ir sprendimų priėmimo procedūra turi būti bendra visoms suinteresuotoms institucijoms. Kad ES ir nacionalinių teisės aktų terminų derinimas yra įmanomas ir gali duoti gerų rezultatų, rodo kitų šalių, ypač Švedijos, Suomijos, daugiau nei per dešimtmetį sukaupta patirtis. Lietuviai šių šalių pavyzdžiu taip pat nusprendė pritaikyti vieno langelio sistemą: verčiamų ES teisės aktų projektų terminų klausimai vertėjų pateikiami savo institucijos terminologams, kurie pasirūpina su šiais klausimais supažindinti kitų ES institucijų terminologus, taip pat juos perduoti terminų derinimo darbą Lietuvoje koordinuojančiai Valstybinei lietuvių kalbos komisijai. Savo ruožtu ši institucija, naudodamasi Lietuvos Respublikos terminų banko organizacine sistema, kartu su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis organizuoja šių klausimų svarstymą ir sprendimų dėl terminų priėmimą. Apsvarstyti terminai per Kalbos komisiją išsiunčiami klausimus dėl jų pateikusiai ES institucijai.

Tarpinstituciniame terminologų pasitarime buvo išsamiai aptarta tokio terminologinio bendradarbiavimo sistema, duomenų pateikimo būdai, apžvelgti jau nuveikti darbai. Užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimą Lietuvoje padės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417). Siekiant kuo veiksmingesnio bendradarbiavimo, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento iniciatyva numatytas įkurti Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų terminologijos forumas. Pasitarime sutarta jau artimiausiu metu pabandyti, kaip veikia terminologinė vieno langelio sistema, o iškilusius klausimus ir problemas, taip pat įgytą patirtį aptarti ateinančių metų pavasarį planuojamoje minėto forumo steigiamojoje konferencijoje. 

Parengė Audra Ivanauskienė