Spausdinti
, terminologija

2020 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama nustatytas funkcijas, organizavo terminologijos darbą: administravo Terminų banko sistemą (teikė siūlymus dėl teisės aktų terminijos), nagrinėjo kitus terminijos norminimo klausimus.

Terminų banko informacinės ir organizacinės sistemos administravimas

2020 metais Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) paskelbti valstybės institucijų prižiūrimų sričių (aplinkos, energetikos, finansų, gynybos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, transporto, komunikacijų, teisės, ekonomikos, sveikatos, viešojo saugumo, žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ir kt.) teisės aktų projektų, kitų dokumentų terminai:

 • 954 aprobuotų teisės aktuose ir kituose dokumentuose vartojamų terminų straipsniai,
 • 167 teikiamų vartoti terminų straipsniai.

Be teisės aktų terminų, 2020 m. į Terminų banką įtraukti 1073 teiktini biologijos lietuviškos nomenklatūros pavadinimai, rekomenduojami Kalbos komisijos protokoliniais nutarimais:

Terminų banke paskelbti šių 3 terminų žodynų duomenys (iš viso 2041 termino straipsnis):

 • Aiškinamasis akademinio sąžiningumo terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Loreta Tauginienė, Inga Gaižauskaitė, Irene Glendinning, [et al.]; vertėjos Loreta Tauginienė, Inga Gaižauskaitė. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2019 (226 terminų straipsniai);
 • Aiškinamasis ryšių su visuomene terminų žodynas [Elektroninis išteklius] / Toma Lipskytė (grupės vadovė)... [et al.]; Lietuvos komunikacijos asociacija. – Vilnius : Lietuvos komunikacijos asociacija, 2018 (681 terminų straipsnis);
 • Aiškinamasis projektų valdymo terminų žodynas / Vytautas Būda ; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuvos projektų vadybos asociacija. 2-asis patais. leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018) (1134 terminų straipsniai).

Rūpinantis LRTB turinio plėtra paskelbtas terminų straipsnių rinkinys (57 terminų straipsniai), parengtas pagal Algio Junevičiaus vadovėlį Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė: pagrindinės ekonominės laisvės (Kaunas: Technologija, 2016).

Iš viso 2020 m. pabaigoje LRTB buvo skelbiamas 250 231 terminų straipsnis: 16 693 aprobuoti, 232 379 teiktini, 1 159 neteiktini.

Terminologijos pakomisės darbas

Terminologijos pakomisės posėdžiuose apsvarstyti:

 • į Lietuvos Respublikos terminų banką valstybės institucijų teikiami terminų straipsniai (1172 terminų straipsniai iš 178 rengiamų teisės aktų: 61 įstatymo projekto, 117 nutarimų, įsakymų projektų);
 • Europos Sąjungos teisės aktų projektų lietuvių kalba terminai (33 terminai);
 • „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyno“ (parengė N. Bliūdžiuvienė, V. J. Valiukėnas) rankraštis;
 • Lietuvos standarto projekto Pr LST ISO 5127:2019 „Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“ (tapatus ISO 5127:2017) terminų straipsnių rinkinys;
 • Vilniaus universiteto vadovėlio (Vaclovas Lakis. Audito teorija ir praktika. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017) terminų straipsnių rinkinys;
 • biologijos (dekoratyvinių augalų, mikrogrybų, grybų, samanų ir kt.) lietuviškos nomenklatūros pavadinimai (1 826 pavadinimai),
 • Europos Komisijos terminologų pateiktas laukinės faunos rūšių pavadinimų sąrašas (86 pavadinimai).

Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų derinimas vieno langelio principu

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo" koordinuotas Europos Sąjungos institucijų terminologų pateiktų teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimas su Lietuvos valstybės institucijomis vieno langelio principu.
2020 m. gauta Europos Komisijos ir Europos Parlamento terminologų parengtų užklausų dėl 37 kibernetinio saugumo, mokesčių, žuvininkystės sričių terminų. Dėl šių terminologinių užklausų bendradarbiauta pagal kompetenciją su Krašto apsaugos ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Finansų ministerija, Muitinės departamentu, Žemės ūkio ministerija, Gamtos tyrimo centro mokslininkais. Su institucijomis suderinti ir pateikti šias užklausas atsiuntusioms Europos Sąjungos institucijoms atsakymai į 33 terminologines užklausas dėl kibernetinio saugumo ir mokesčių sričių terminų.

Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos institucijomis terminijos klausimais

Spalio 13 d. surengtas tarpinstitucinis Europos Sąjungos institucijų lietuvių kalbos padalinių (Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento, Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu tarnybos Lietuvių kalbos vertimo raštu skyriaus, Europos Parlamento Vertimo raštu generalinio direktorato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos vertimo raštu skyriaus) ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos bei Valstybinės kalbos inspekcijos atstovų nuotolinis pasitarimas dėl Europos Sąjungos teisėkūros dokumentų vertimo į lietuvių kalbą tvarkos ir procedūrų.

Kalbos komisija teigiamai įvertino šiuos 3 terminijos šaltinius:

 • „Anglų–lietuvių kalbų taikomosios elgesio analizės žodynas“ (parengė E. Steponėnienė, D. Šiekštelytė-Valkerienė),
 • Lietuvos terminų standarto LST ISO 5127:2019 „Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“ (tapatus ISO 5127:2017) projekto terminų straipsniai,
 • „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas“ (parengė N. Bliūdžiuvienė, V. J. Valiukėnas).

Parengė Gita Kazlauskaitė