Spausdinti
Per pusmetį Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė per penkiasdešimt vadovėlių. Vos ne kas antras vadovėlis su ekspertų pastabomis buvo grąžintas leidyklai taisyti.

Praėjusių metų gegužės 29 dieną Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutarimu Nr. 1 (86) (Žin., 2003, Nr. 54-2421) patvirtino Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarką. Įsigaliojus šiai tvarkai, leidyklos ėmė teikti Kalbos komisijai vadovėlių rankraščius.

Vadovėlius Kalbos komisijoje vertina Vadovėlių vertinimo pakomisė (pirmininkas – doc. dr. Bronius Dobrovolskis), remdamasi ekspertų (iš kurių vienas – terminologas) išvadomis.

Ekspertai vadovėlio rankraščio kalbos taisyklingumą vertina šiais atžvilgiais: rašybos, skyrybos, morfologijos, žodžių darybos, leksikos, terminijos, sintaksės, stiliaus. Vadovėlyje vartojami Lietuvos vietovardžiai ir terminai turi būti sukirčiuoti, terminai – suderinti su Kalbos komisijos aprobuotuose žodynuose teikiamais terminais. 

Pabrėžtina, kad ekspertai neredaguoja vadovėlio rankraščio. Jie atlieka tik kalbos taisyklingumo ekspertizę, surašo išvadas, kuriose nurodo taisytinus dalykus, ir teikia savo siūlymus dėl vadovėlio kalbos vertinimo. Galutinį sprendimą priima Kalbos komisijos Vadovėlių vertinimo pakomisė. Kalbos komisija raštu informuoja leidyklą, ar vadovėlio rankraštis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus.

Per pusmetį (nuo praėjusių metų lapkričio iki šių metų balandžio) Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė daugiau kaip penkiasdešimt vadovėlių. Vos ne kas antras vadovėlis su ekspertų pastabomis buvo grąžintas leidyklai taisyti. Vadovėliuose rasta net pačių didžiųjų kalbos klaidų, įtrauktų į Kalbos komisijos 68-ąjį nutarimą (pakomisė tokius rankraščius atmeta iš karto).

Autoriai, rengdami mokomąją priemonę, matyt, didžiausią reikšmę teikia dalyko esmei ir dažnai pamiršta paties vadovėlio kalbą: pražiūri elementarius rašybos ir skyrybos dalykus, nesilaiko sintaksės ir morfologijos normų, nekalbant jau apie stilių.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra susirūpinusi visų lietuvių kalba leidžiamų vadovėlių kalbos taisyklingumu. Švietimo ir mokslo ministras šių metų balandžio 7 d. įsakymu Nr. ĮSAK-517 (Žin., 2004, Nr. 56-1959) patvirtino Profesinio mokymo(si) vadovėlio vertinimo ir patvirtinimo žymos teikimo ir registravimo tvarką. Profesinio mokymo metodikos centrui reikės pateikti ne tik vadovėlio rankraštį, pataisytą pagal ekspertų komisijos siūlymus, bet ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sprendimą, patvirtinantį, kad vadovėlio kalba atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus.

Taigi valstybiniu lygiu imama reikalauti, kad mokyklas pasiektų tik taisyklinga lietuvių kalba parašyti vadovėliai, kurie ugdytų sklandžios kalbos pojūtį ir skatintų moksleivius mąstyti, o ne jauktų jų mintis.

Lina Murinienė