Spausdinti
2008 m. balandžio 3 d. Kalbos komisijos priimtų Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo pakeitimų komentaras.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, rūpindamasi mokyklinių vadovėlių kalbos taisyklingumu, 2003-aisiais pradėjo vertinti bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbą. Pagal 2003 m. balandžio 14 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ĮSAK-490 patvirtintą Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių vertinimo ir patvirtinimo žymos teikimo ir registravimo tvarką (Žin., 2003, Nr. 40-1869), vėliau – Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką (Žin., 2005, Nr. 7-216) vadovėliams patvirtinimo žyma suteikiama tik gavus Kalbos komisijos pritarimą.

Vadovėlių kalbą vertina Kalbos komisijos sudaryta Vadovėlių vertinimo pakomisė (pirmininkė doc. habil. dr. Vilija Salienė), remdamasi dviem kalbininkų recenzijomis. 2003 metų pabaigoje pakomisė gavo vertinti pirmuosius penkis vadovėlius, 2004-aisiais įvertinti 58 bendrojo lavinimo mokyklų vadovėliai (29 vadovėliams žyma suteikta iš karto, 29 buvo grąžinti leidykloms taisyti), 2005 m. svarstyti 62 vadovėliai (iš viso kalbos atžvilgiu nagrinėtos 87 knygos, nes kai kurie vadovėliai leidžiami dviem ar trimis dalimis; kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 54 vadovėliams, 8 vadovėliai (13 knygų) grąžinti leidykloms taisyti), 2006 m. svarstyti 65 vadovėliai (iš viso 94 knygos; kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 48 vadovėliams, 17 vadovėlių grąžinta leidykloms taisyti); 2007 m. pakomisė svarstė 73 bendrojo lavinimo mokyklų vadovėlių kalbą (iš viso kalbos atžvilgiu nagrinėtos 103 knygos; kalbos taisyklingumą patvirtinanti žyma iš karto suteikta 51 vadovėliui, 21 vadovėlis grąžintas leidykloms taisyti).

Vadovėlių kalbos vertinimo diagrama

Atlikus pastaraisiais metais Kalbos komisijai teiktų vadovėlių rankraščių ekspertizių analizę paaiškėjo, kad antrą kartą teikiamų pataisytų rankraščių kalba dažnai tik iš dalies atitinka keliamus reikalavimus. Todėl priimtas nutarimo pakeitimas, pagal kurį antrą kartą pakomisei teikiamas įvertinti pataisytas vadovėlio rankraštis turės būti sumaketuotas. Tikimasi, kad sumaketuotas rankraštis bus galutinai suredaguotas ir taisyklingos kalbos reikalavimus atitiks nuo pradžios iki galo, įskaitant paantraštes, iliustracijų ir schemų pavadinimus, ir kt.

Profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbą Lietuvių kalbos komisija ėmė vertinti Švietimo ministerijos iniciatyva. Ši iniciatyvos ėmėsi pastebėjusi, kad profesinio mokymo priemonėse gausu klaidų. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-517 (Žin., 2004-04-17, Nr. 56-1959) nustatytas reikalavimas, kad vadovėlio žodinis tekstas būtų aiškus, tikslus, glaustas, logiškas, atitiktų taisyklingos kalbos reikalavimus ir pagrindinius terminologijos principus. Deja, pirmieji komisijai teikti profesinio mokymo(si) vadovėliai terminijos ir kalbos apskritai požiūriu buvo parengti nepatenkinamai: iš 13 pateiktų grąžinta taisyti 12, iš 7 pataisytų grąžinti pakartotinai taisyti 6.

Taigi, Kalbos komisija savo nutarimu patvirtintą Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašą papildė visur greta „bendrojo lavinimo vadovėliai“ įrašydama ir „profesinio mokymo(si)“ [vadovėliai]. Juos vertinant taikomi Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vertinamų bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos reikalavimai (patvirtinti VLKK 2006 m. vasario 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu, žr. Nutarimai/ Švietimo įstaigos).